بررسی رفتارهای پیشگیری‌کننده از عفونت ادراری براساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده در زنان باردار شهر کرج در سال 1392

نویسندگان

1 گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران

2 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی البرز، ایران

چکیده

مقدمه و  هدف:  ازآنجاکه یکی از عوامل تأثیرگذار روی نتیجه بارداری، عفونت‌های ادراری است، پژوهش حاضر برمبنای سازه­های الگوی رفتار برنامه­ریزی­شده به بررسی وضعیت زنان باردار در این زمینه پرداخته­است. مواد و روش‌ها:  این مطالعه توصیفی – تحلیلی روی 180 زن باردار مراجعه­کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرج به­صورت نمونه­گیری در دسترس در سال 1392 انجام­پذیرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش­نامه محقق­ساخته، شامل آگاهی و سازه­های نظریه رفتار برنامه­ریزی­شده است که نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتار درک­شده و قصد رفتاری را دربرمی­گرفت؛ روایی و پایایی پرسش‌نامه، قبل از مطالعه بررسی­شد. نتایج : میانگین سنی زنان باردارمورد بررسی 8/5±26 سال بود که 6.1 درصد آنان، دارای نمره آگاهی خوب بودند. زنان  باردار در بخش عادات بهداشتی، بیشترین نمره و در بخش عادات تغذیه­ای، کمترین نمره را داشتند. نمره قصد رفتاری 87.2 درصد (157 نفر) نمونه­ها خوب بود. براساس ضریب همبستگی اسپیرمن، میان آگاهی و سازه­های مدل رفتار برنامه­ریزی­شده، همبستگی مثبت معنی­داری وجودداشت (05/0>p < /span>)؛ اما میان نمره نگرش نمونه­ها و تحصیلات آنها، ارتباطی معنی­دار وجودنداشت (538/0=p < /span>).   نتیجه­گیری:  الگوی رفتار برنامه­ریزی­شده می­تواند به­عنوان ابزاری در ارزیابی وضعیت زنان باردار درزمینه عفونت­های ادراری، مؤثر واقع شود. براساس یافته­های پژوهش پیشنهادمی­شود، روی عادات تغذیه مادران باردار، مداخلات آموزشی صورت­پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preventive behaviors of urinary tract infection (UTI) based on the theory of planned behavior among pregnant women in Karaj in 2013

نویسندگان [English]

  • 1. Masters student in Health Marzieh Jalali 1
  • Mohsen Shamsi 2
  • Nasrin Roozbehani 2
  • Koroosh Kabir 3
چکیده [English]

Background and Objective: Since urinary tract infection is one of the effective factors in pregnancy outcome, this study was conducted to assess urinary tract infections in pregnant women in this field according to Theory of Planned Behavior.

Materials and Methods: This study was a cross-sectional one that was carried out on 180 pregnant women referring to Karaj health centers with simple sampling in 2013. The tool used for data collection was the questionnaire consisting of health knowledge, construct of theory planned behavior including attitude, perceived behavioral control, behavior intention and behavior check list. The questionnaire has been proved and its validity and reliability had been studied before the investigation.

Results: The mean age of women was 26± 5.8 years. Meanwhile, 6.1% of them had obtained good points in knowledge. Pregnant women have more score regarding the hygienic habits and lowest score regarding the feeding habits. Based on Spearman correlation, there was a significant relation between knowledge and theory of planned behavior factors (p < 0.05). But there was not a significant relation between attitude and education of pregnant women (p=0.538).

Conclusion: Theory of planned behavior can be used as a tool for evaluation of the condition of pregnant women in the field of urinary tract infection. Based on the obtained results, intervention of educational program on nutrition behavior is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urinary tract infection
  • Pregnant Women
  • Theory planned behavior