تأثیر تمرین استقامتی شنا بر مرگ سلولی برنامه‌ریزی‌شده و غلظت متالوتیونین کبد موش‏های صحرایی باردار

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل، مازندران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: تنظیم نابهنجار آپوپتوزیس و متالوتیونین در بافت‏های مادر، ممکن است خطرهایی برای رشد جنین داشته‌باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرین شنای استقامتی بر مرگ سلولی برنامه‌ریزی‌شده و غلظت متالوتیونین (MT) کبدی موش‏های صحرایی باردار بود. مواد و روش‌ها: شانزده موش صحرایی باردار نژاد ویستار (20 ± 200 گرم) به دو گروه (گروه کنترل و گروه تمرین) تقسیم‌شدند. گروه تمرین از روز اول بارداری تا انتهای بارداری در استخری ویژه‏ به شناکردن، وادار شدند. مدت زمان تمرین در روز اول بارداری 30 دقیقه بود که این مدت با افزایش روزانه 5 دقیقه در هفته دوم به 60 دقیقه رسید؛ زمان 60 دقیقه تا پایان هفته سوم ادامه‌داشت. نمونه‏برداری از بافت کبد، روز دوم پس از زایمان انجام‌شد. شاخص آپوپتوزی و غلظت MT کبد به‌ترتیب با استفاده از تست TUNEL و روش ELISA تعیین‌شد. برای تجزیه‌وتحلیل یافته‏های این پژوهش از آزمون تی مستقل یک‌نمونه‏ای در سطح خطای (05/0p ≤) استفاده‌شد. نتایج: تمرین شنای استقامتی، تغییری معنی‏دار در غلظت MT کبد موش‏های صحرایی مادر ایجادنکرد (509/0= p). تغییر معنی‏داری در شاخص آپوپتوزی کبد میان دو گروه مشاهده‌نشد (424/0 p=)؛ ویژگی‏های مورفولوژی سلول‏های کبدی نیز، طی برنامه تمرینی، هیچ تغییری نسبت‌به گروه کنترل نشان‌نداد. نتیجه‏گیری: تمرین شنای استقامتی با شدت زیربیشینه در دوران بارداری می‏تواند برای کسب مزایای احتمالی فعالیت ورزشی در دوران بارداری استفاده‌شود بدون اینکه باعث القای آپوپتوزیس یا تغییر در غلظت MT کبد مادر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of endurance swimming training on liver apoptotic index and metallothioneine concentration in pregnant rats

نویسندگان [English]

  • Shadmehr Mirdar Harijani 1
  • Hossein Aliasgharzade Oliaei 2
  • Hossein Aliasgharzade Oliaei 2
  • Narges Musavi 1
  • Hossein Aliasgharzade Oliaei 2
چکیده [English]

Background and Objective: Abnormal regulation of apoptosis and metallothioneine in maternal tissues may be dangerous for the developing fetus. The aim of this study was to investigate the effect of endurance swimming training on liver apoptotic index and metallothioneine concentration in pregnant rats.

Materials and Methods: Sixteen pregnant Wistar rats (200 ± 20 g) were divided into two groups: control (Cnt) and swimming training (ST). Pregnant rats in ST group were forced to swimming in a specific pool from first day of pregnancy until delivery. The time of training in first day of pregnancy was 30 min and this time in second week reached to 60 min by increasing of 5 min per day. This time (60 min) continued to the end of third week. Liver tissue was collected two days after delivery. The liver apoptotic index and MT concentration were determined with TUNEL and ELISA methods, respectively. Independent sample t-test was applied for statistical analysis of the data (p < 0.05).

Results: Endurance swimming training did not cause significant changes in liver MT levels in pregnant rats (p=0.509). No significant changes were observed in liver apoptotic index between the groups (p=0.424). Morphological characteristics of hepatocytes showed no changes during training program as compared to control group.

Conclusion: Sub-maximal endurance swimming training during pregnancy can be used to gain the benefits of exercise during pregnancy without induction of maternal liver apoptosis or changes in MT concentration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metallothioneine
  • Endurance swimming training
  • Apoptotic index
  • Pregnancy
  • Liver