تأثیر تمرین هوازی و رژیم غذایی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم‌های کبدی زنان چاق مبتلا به دیابت نوع دوم

نویسندگان

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: چاقی و دیابت نوع دوم، دو عامل تهدیدکننده سلامت عمومی جهان هستند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی بر پروفایل لیپیدی و آنزیم­های کبدی زنان چاق مبتلا به دیابت نوع دوم بود. مواد و روش­ها: در این تحقیق، 23 زن چاق مبتلا به دیابت نوع دوم با میانگین سنی 926/7±75/47 سال، به روش نمونه­گیری در دسترس، گزینش و به دو گروه تمرین هوازی و تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی تقسیم­شدند. برنامه تمرین هوازی به­مدت 36 جلسه با تواتر سه جلسه در هفته با شدت 50 تا 70 درصد ضربان قلب ذخیره انجام­شد و گروه دوم، علاوه­بر داشتن فعالیت بدنی، رژیم غذایی کم‌کالری 500 کیلوکالری کمتر از انرژی روزانه را نیز رعایت­کردند. داده­ها با استفاده از تی همبسته، ویلکاکسون و یوی من ـ ویتنی در سطح معنی­داری 05/0>P < /span> آزمایش­شدند. نتایج: در گروه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی، تنها در TG کاهش معنی­داری وجودداشت؛ درصورتی‌که در گروه تمرین هوازی، در نسبت لیپوپروتئین کم­چگال به لیپوپروتئین پُرچگال، کاهشی معنی­دار مشاهده­شد؛ علاوه­براین، در هیچ­یک از گروه­ها در مقادیر ALT و AST، سرم بیماران، تفاوتی معنی­دار وجودنداشت. در مقایسه میانگین­های بین­گروهی، تنها در TG، تفاوتی معنی­دار مشاهده­شد. نتیجه‌گیری: تمرین هوازی و رژیم غذایی منظم، تأثیری مطلوب بر ترکیب بدنی و برخی شاخص­های لیپیدی دارد؛ ازطرفی، این پروتکل، تأثیری مطلوب بر کاهش آنزیم­های کبدی نداشته­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of aerobic training and diet on lipid profile and liver enzymes in obese women with type II diabetes

چکیده [English]

Background and Objective: Obesity and type 2 diabetes mellitus (T2DM) have become two of the main threats to public health worldwide. The purpose of this research was to investigate the effect of aerobic training and diet on lipid profile and liver enzymes in obese women with type 2 diabetes.

Materials and Methods: Twenty three obese females with type 2 diabetes and a mean age of 47.75±7.936 years were selected as volunteers and were divided into two groups aerobic training group and aerobic training with diet group. Aerobic training in both groups performed 36 sessions of exercise training, three sessions per week with an intensity of 50%-70% heart rate reserve (HRR). The second group in addition to aerobic training received a diet that included 500 kilocalories of energy less than the estimated daily energy requirement. Serum levels of some parameters before and after the intervention were also measured. Data were analyzed by paired-samples t-test, Wilcoxon, and Mann-Whiteny U tests at a significance level of p < 0.05.

Results: Triglyceride (TG) level reduced significantly in aerobic training plus diet group and the ratio of low-density lipoprotein to high-density lipoprotein significantly reduced in aerobic training group. Moreover, the changes within groups regarding levels of serum ALT and AST were not significant in both groups. The inter-group difference regarding TG was also significant.

Conclusion: Aerobic training and diet has a desirable effect on body composition and lipid profile. However, these two programs had no desired effect on reducing liver enzymes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic training
  • Diet
  • Lipid profile
  • Liver enzymes
  • Type 2 Diabetes