تأثیر نشخوار ذهنی و نگرانی در آشفتگی‌های خواب

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه نقش افکار تکراری به شکل نگرانی و نشخوار فکری در بروز آشفتگی­های خواب در دانشجویان دارای مشکلات خواب و خواب طبیعی پرداخته­است.  مواد و روش‌ها: روش انجام پژوهش، همبستگی و از نوع علی-مقایسه­ای است و جامعه پژوهش، تمامی دانشجویان دانشگاه پیام­نور بودند؛ از این جامعه: دویست نفر به سیاهه افسردگی بک و شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ پاسخ­دادند و براساس نمره آنان در کیفیت خواب و عدم ابتلا به افسردگی، سی نفر از دانشجویان دارای مشکلات خواب و سی نفر از دانشجویانی که مشکلات خواب نداشتند، انتخاب­شدند و به پرسش­نامه­های نشخوار فکری و حیطه­های نگرانی پاسخ­دادند. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون هم­زمان، تحلیل واریانس چندمتغیری و تحلیل مسیر تجزیه­وتحلیل­شدند.  نتایج:  تحلیل داده­ها نشان­داد که نشخوار فکری، نگرانی و حوزه­های آن با آشفتگی­های خواب همبسته‌اند. نشخوار فکری و نگرانی توانستند آشفتگی­های خواب را پیش­بینی­کنند و نگرانی، نقش متغیر واسطه­ای را در رابطه میان نشخوار فکری و آشفتگی­های خواب برعهده­داشت؛ همچنین نشخوار فکری، نگرانی و حوزه­های آن در دانشجویان دارای مشکلات خواب در مقایسه با دانشجویان دارای خواب طبیعی، بیشتر بود.  نتیجه­گیری:  تمرکز بر افکار منفی تکرارشونده به­عنوان عاملی خطرساز در بروز و تداوم آشفتگی‌های خواب می­تواند در طراحی مداخلات پیشگیرانه مشکلات خواب و کاهش بروز اختلال­های روان­شناختی، مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of rumination and worry on sleep disturbance

چکیده [English]

Background and objective: This research studied the examination and comparison role of repetitive thoughts of worry and rumination in students of university with sleep disturbance and normal sleep.

Materials and Methods: The method of this study was correlation and causal-comparison that was performed on 200 subjects selected among Payam Nour University’ students. Subjects responded the Beck Inventory and Pittsburgh Sleep Quality Index and based on their scores in sleep quality and lake of depression, 30 students with sleep disturbance and 30 students with normal sleep were selected and completed rumination questionnaire and worry domains scale. Data were analyzed with Pearson correlation, regression analysis, multivariate analysis of variance (MANOVA) and path analysis.

Results: It was found out that rumination, worry and domains of worry are positively associated with sleep disturbance. Also, rumination, worry and domains of worry were a significant predictor of sleep disturbance and higher in students with sleep disturbance as compared to normal sleep. In addition, worry had a mediator role in association with rumination and sleep disturbance.

Conclusion: Repetitive negative thinking is a risk factor for sleep disturbance onset and maintenance and it can be useful as a promising target for designing prevention treatment for sleep problems and decreasing psychopathology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rumination
  • Worry
  • Negative repetitive thoughts
  • Sleep disturbance
  • Students