تعیین ارتباط بروز سیتوکراتین 20 و سیتوکراتین 7 با عوامل تعیین‌کننده پیش‌آگهی در آدنوکارسینوم معده

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: تعیین پیش‌آگهی سرطان معده، پس از تشخیص آن، مهم‌ترین مرحله در روند درمان است. سیتوکراتین‌ها فیلامان‌های حد واسطی هستند که در اسکلت داخل‌سلولی بافت‌های اپی‌تلیالی یافت‌می‌شوند. تحقیق‌های اخیر بر تعیین ارتباط میان بروزسیتوکراتین‌های مختلف با درجه و پیش‌آگهی تومورها، متمرکز شده‌اند. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط میان بروز سیتوکراتین 20 و سیتوکراتین 7 در مبتلایان به کارسینوم معده با عوامل مؤثر در تعیین پیش‌آگهی است. مواد و روش‌ها: مطالعه به‌صورت مقطعی انجام‌شد. بروز سیتوکراتین 20 و سیتوکراتین 7 روی 31 نمونه آدنوکارسینوم معده با درجه تمایز متفاوت به شیوه ایمنوهیستوشیمیایی بررسی‌‌شد؛ ارتباط میان بروز سیتوکراتین 20 و سیتوکراتین 7 با عوامل مؤثر در پیش‌آگهی بیماران، شامل درجه تمایزیافتگی بافت سرطان معده، درگیری گره‌های لنفاوی و عمق تهاجم تومور تعیین‌شد. اطلاعات حاصل با آزمون‌های آماری کای-اسکوار و اسپیرمن تجزیه‌وتحلیل آماری‌شدند. نتایج: میان بروز سیتوکراتین 20و سیتوکراتین 7 با درجه تمایزیافتگی بافتی و درگیری گره‌های لنفاوی در سرطان معده، ارتباط آماری معکوس وجوددارد. اگرچه میان میزان تهاجم بافتی در سرطان معده با بروز سیتوکراتین 7 ارتباط آماری معناداری وجودداشت، ارتباطی میان بروزسیتوکراتین 20 و تهاجم بافتی دیده‌نشد. نتیجه‌گیری: کاهش بروزسیتوکراتین 20 و سیتوکراتین 7 با کاهش درجه تمایزیافتگی بافتی و افزایش درگیری غدد لنفاوی ارتباط‌دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the relationship between expression of cytokeratin 20 and cytokeratin 7 with prognostic factors in the adenocarcinoma of the stomach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossain Gheini 1
  • Noushin Jalayer Naderi 2
چکیده [English]

Background and Objective: One important step in the management of gastric cancer is determination of its prognosis. Cytokeratins are intermediate filaments that mainly exist in cytoskeletal component of epithelial cells. Recent researches have focused on the relationship between the expression of different cytokeratins with differentiation and outcomes of tumors. This study was done for determination of the relationship between expression of cytokeratin 20 and cytokeratin 7 with prognostic factors in the adenocarcinoma of the stomach.

Materials and methods: The study was a cross-sectional one. In this research, 31 archival samples of gastric adenocarcinoma with different histopathologic differentiation were immunohistochemically examined for analyzing the expression of cytokeratin 20 and cytokeratin 7. The relationship between cytokeratin 20 and cytokeratin 7 expression with prognostic factors including histopathologic differentiation, lymph node involvement and depth of invasion were assessed .Obtained data were analyzed by Chi-square and Spearman statistical tests.

Results: A negative correlation between cytokeratin 20 and cytokeratin 7 expressions with histopathologic differentiation and lymph node involvement was observed. There was a significant correlation between cytokeratin 7 expressions and tumor thickness .The correlation between cytokeratin 20 expression and tumor thickness was not significant.

Conclusion: Expression of cytokeratin 20 and cytokeratin7 was negatively related to histopathologic differentiation and lymph node involvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cytokeratin 20
  • Cytokeratin7
  • Gastric adenocarcinoma
  • Prognosis