بررسی تأثیر افزودن مقادیر مختلف نانوذرات سیلیکا به گلاس یونومر نوری بر استرپتوکوکوس موتانس

نویسندگان

1 دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه بابل و مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، بابل، ایران

2 دانشکده پزشکی، دانشگاه بابل، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: تهیه آن دسته از مواد دندانی که خاصیت ضدباکتریایی از خود بروزدهند، به‌منظور مقابله با میکروارگانیسم‌های عامل ایجاد پوسیدگی، مورد توجه بسیاری از محققان در این زمینه قرار‌گرفته‌است؛ لذا در این مطالعه بر آن شدیم تا با افزایش نانوذرات سیلیکا به یک نوع گلاس ایونومر نوری، خواص آنتی‌باکتریال آن را علیه استرپتوکوکوس موتانس بررسی‌کنیم. مواد و روش‌ها: در این مطالعه in-vitro جمعیت مورد مطالعه به پنج گروه گلاس یونومر نوری حاوی به‌ترتیب 2، 1، 0.5، 0.2، 0 درصد وزنی نانوذرات سیلیکا تقسیم‌شدند. برای تست انتشاردیسک، پانزده نمونه داخل قالب‌های پلاستیکی یکسان با ضخامت 2 میلی‌متر و قطر8 میلی‌متر کیور شد و اثر آنتی‌باکتریالی آنها در محیط کشت آگار علیه باکتری استرپتوکوکوس موتانس بررسی‌شد. به‌منظور تست تماس مستقیم، اثر آنتی‌باکتریال، پانزده عدد میکروتیوب حاوی گروه‌های مختلف گلاس اینومرنوری مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج: هر دو تست انتشاردیسک و تست تماس مستقیم با افزایش درصد نانوذرات موجود در نمونه‌ها در مقایسه با گروه کنترل تفاوتی بسیار در کاهش رشد باکتری نشان‌داده‌شد. نتیجه‌گیری: افزایش قطر هاله عدم رشد باکتری در تست انتشاردیسک نشان‌می‌دهد که نانوذرات موجود در گلاس آینومرنوری به‌خوبی در محیط پیرامونی (آگار) نفوذکرده، رشد باکتری‌ها را مختل‌کرده‌اند. در تست تماس مستقیم، نمونه‌های حاوی نانوذرات سیلیکا به‌طور معنی‌داری از رشد باکتری موتانس بر سطح خود جلوگیری‌کرده‌اند که با افزایش غلظت نانوذرات، میزان رشد باکتری‌ها نیز، کاهشی چشمگیر را نشان‌داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of light curing glass ionomer containing various amounts of silica nanoparticles on the Streptococcus mutans activity

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Esmi 1
  • Seyed Mahmoud Amin Maraashi 2
  • Atefeh Saffari 1
  • Esmail Taheri 3
چکیده [English]

Background and Objective: Since the preparation of antibacterial materials in dentistry is very noticeable, therefore, we tried to evaluate this effect on Streptococcus mutans by addition of silica nanoparticles to LCGI (light curing glass ionomer).

Materials and Methods: In this in vitro study, we had five LCGI experimental groups that contained 0, 0.2, 0.5, 1, and 2% (w/w) of silica nanoparticles. For disc diffusion test, 15 samples were prepared and their anti-Streptococcus mutans effects in agar culture were evaluated. Antibacterial effects of 15 micro-tubes containing different groups of LCGI were evaluated in direct contact test.

Results: There were significant differences between specimens containing nanoparticles and control group in both disc diffusion and direct contact test.

Conclusion: In disc diffusion test, bacterial growth inhibition hallo showed that LCGI penetrates into peripheral environment and disrupted bacterial growth. In direct contact test, samples showed significant bacterial growth inhibition. By increasing nanoparticles weight percent, there was a significant decrease in bacterial growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Light curing glass ionomer
  • Streptococcus Mutans
  • Silica nanoparticles
  • Antibacterial effect