بررسی ارتباط میان ادراک بیماری، راهبردهای مقابله و حمایت اجتماعی با متابعت درمانی در افراد مبتلا به بیماری‌های عروق کرونر قلب

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران

2 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران

4 گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی، تهران، ایران

5 گروه روان‌پزشکی (بیمارستان روزبه) دانشکده پزشکی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: عدم متابعت از توصیه‌های درمانی، همواره مشکلی مهم و چندوجهی در حوزه سلامت محسوب‌می‌شده‌است. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط ادراک بیماری، راهبردهای مقابله و حمایت اجتماعی با متابعت درمانی در افراد مبتلا به بیماری‌های عروق کرونر قلب پرداخته‌است. مواد و روش‌ها: روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن، شامل بیماران قلبی- عروقی است که طی سال‌های 1391 تا 1392 تحت جراحی بای پس یا مداخله غیرجراحی شریان کرونر از راه پوست و دارو‌درمانی قرارگرفته‌بودند. نمونه پژوهش، شامل 158 بیمار‌ قلبی بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب‌شدند. ابزارهای سنجش شامل مقیاس متابعت کلی و متابعت اختصاصی، پرسش-نامه‌های ادراک‌ بیماری فرم‌ کوتاه‌، حمایت اجتماعی‌ و راهبردهای مقابله بود. داده‌ها به روش همبستگی چندگانه و رگرسیون گام‌به‌گام تجزیه‌وتحلیل‌شدند. نتایج: نتایج نشان‌دادند که میان متابعت درمانی کلی با حمایت ادراک‌شده از فرد خاص (01/0 >P) و با حمایت ادراک‌شده از خانواده (05/0 >P) به‌ترتیب 20/0 و 19/0 رابطه معنادار وجوددارد؛ همچنین متابعت درمانی اختصاصی با مقابله مسئله‌دار27/0 و با مقابله هیجان‌مدار،31/0-، رابطه معنادار دارد (01/0 >P)؛ ولی میان متابعت درمانی اختصاصی با دیگر متغیرهای پژوهش، رابطه‌ای معنادار وجوددارد؛ همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان‌دادند که حمایت اجتماعی، 16 درصد و راهبردهای مقابله 32 درصد از میزان متابعت درمانی افراد مبتلا به بیماری های عروق کرونر قلب را پیش‌بینی‌می‌کنند (01/0 >P). نتیجه‌گیری: فهم بهتر نقش مؤثر راهبردهای مقابله و حمایت اجتماعی در متابعت درمانی برای بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب می‌تواند در افزایش متابعت درمانی آنان مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between disease perception, coping strategies, and social support with adherence to treatment among patients with cardiovascular diseases

نویسندگان [English]

  • Nader Monirpour 1
  • Shahrbanoo Bakhshi 2
  • Zohreh Raeisi 3
  • Saeed Sadeghian 4
  • Ahmadali Nourbaha 5
چکیده [English]

Background and objective: Not adhering to treatment advices has always been considered as an important and multidimensional problem in health field. Present study aimed to investigate the relationship between disease perception, coping strategies and social support with adherence to treatment among patients with cardiovascular diseases.

Materials and Methods: In this research study, a correlational method was used. Its statistical society included the cardiovascular patients in 2013 that had been under coronary artery bypass graft and percutaneous coronary intervention surgeries and pharmacotherapy. Research sample included 158 cardiovascular patients that were chosen through access sampling method. Measurement instruments included the scale of general adherence and special adherence, short form of disease perception, social support and coping strategies questionnaires. Data were analyzed by multiple correlation and step by step regression methods.

Results: The results showed that there was in order 0.20 and 0.19 significant relationship between general adherence to treatment with perceived support from special individual (p < 0.01) and perceived support from family (p < 0.05). Also, there was a 0.27 significant relationship between problems concentrated coping strategy and a -0.31 significant relationship between emotion concentrated coping strategy with specialized adherence to treatment (p < 0.01), but there was no significant relationship between specialized adherence to treatment with other research variables (p>0.05). Moreover, results of regression analysis showed that social support (16%) and coping strategies (32%) predict adherence to treatment among cardiovascular patients (p < 0.01).

Conclusion: More understanding of effective role of coping strategies and social support in adherence to treatment among cardiovascular patients is required for increasing their adherence to treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disease perception
  • Coping strategies
  • Social support
  • Adherence to treatment
  • Cardiovascular patients