مقایسه تاثیر فواصل مختلف بین ایمپلنتی بر میزانVetention اتچمنت‌های لوکیتور در اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت

نویسندگان

گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد

چکیده

 مقدمه و هدف: استفاده
از 2 ایمپلنت در فک پایین افراد بی دندان کامل به عنوان یک استاندارد درمانی موثر
در افزایش گیر مطرح می باشد(1)در این میان اتچمنت های مختلفی در بازار توسط
کارخانجات عرضه شده است. یکی از این اتچمنت ها لوکیتور می باشد که شهرت کلینیکی
فراوانی یافته است. در این مطالعه ازمایشگاهی اثر فاصله بین ایمپلنتی بروی گیر در
شرایط اعمال نیرومشابه سازی شده در 2 برند اتچمنتی شامل 3iوDio بررسد.   مواد و روش‌ها: 24
جفتnylon inserts روشن از سیستم های 3iوDio فراهم شد.2  بلاک فلزی تو خالی با
دیواره های کاملا موازی  توسط دستگاه
تراشکاری صنعتی ساخته شد.اتچمنت ها به انالوگ ها متصل شدند و مجموعه ان در داخل
بلاک فلزی به همراه اکریل ریلاین(GC Reline)
در 2 فاصله بین ایمپلنتی 19 و 23 میلیمتری قرار داده شد و موازی بودن ان با سرویور
(jelenko )تایید شد.نمونه ها در بین دو فک دستگاه Zwick قرار گرفت و هر نمونه تحت 1440 سیکل جاگزاری و برداشت به صورت
عمودی قرار گرفت. اعمال نیروی tensile در سیکل های صفر و120
و360و720و1440 انجام شد. در مجموع 34560 سیکل
جاگزاری و برداشت انجام گرفت و 120 دیتا حاصل شد. نتایج با تست های آماری مناسب آنالیز شد.   نتایج و نتیجه گیری: نتایج
توسط آنالیز آماری با استفاده از one-way analysis of variance (ANOVA) بررسی شد میزان گیر در
فاصله بین ایمپلنتی 23 میلیمتر از سیکل صفر تا 720 از فاصله 19 میلیمتر بیشتر بود
وتفاوت معنادار بود ولی بعد از 1440 سیکل تفاوت معناداری دیده نشد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of different inter implant distances on retention value of locator attachment in implant supported over dentures

نویسندگان [English]

  • Mohammad khalilpour
  • alimohammad salari
  • seyyed shojaodin shayegh
چکیده [English]

 Background and
Objective: Using 2 implants
in edentulous lower jaw is a standard protocol treatment for improvement of
prosthesis retention. Different attachments have been produced in factories.
One of these attachments is locator that is now a famous clinical option. In
this in vitro study, the effect of inter implant distance on retention in
simulated function condition and on 2 brands including Dio and 3i is analyzed.   Materials and
Methods: In this study, 24
nylon inserts pairs were provided from dio and 3i system attachment. Then, 2
hollow blocks with parallel walls were constructed. Attachments splinted to
analogue and assembly inserted in block with GC reline materials in 2 inter
implant distances of 19 and 23 mm and parallelism has confirmed with jelenko
surveyor. The samples were assembled in zwick jaws and every sample was loaded
at 1440 cyclic loading from vertical. Data is measured at cycles of zero, 120,
360, 720, and 1440 with 34560 cyclic loading exerted. Data were analyzed with
proper statistical tests.   Results and
Conclusion: The results were
analyzed with one-way analysis of variance (ANOVA). It was found out that retention value
in 23 mm distance was greater than 19 mm until 720 cycles and difference was
significant but at 1440 cycles, there was no significant difference. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inter-implant distance
  • Locator attachment
  • Overdenture
  • Retention