اثر فعالیت ورزشی هوازی منظم بر سطح سرمی بتا- اندورفین و ادراک فشار تمرینی افراد وابسته به مواد مخدر؛ با تاکید بر سیستم پاداش مغزی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران ـ ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 مقدمه و هدف: وابستگی به مواد مخدر از جمله اساسی‏ترین معضلات بشر در عصر
حاضر است و هدف از این تحقیق تعیین اثر فعالیت‏ورزشی هوازی بر سطح سرمی بتا- اندورفین
و ادراک فشار تمرینی افراد وابسته به مواد مخدر بود.   مواد و روش‏ها: نمونه آماری تحقیق را 20 آزمودنی وابسته به مواد مخدر تشکیل می‏دادند که سنی بین 20 تا 33 سال داشتند. این افراد به نحو تصادفی در
گروه‏های تجربی دوگانه قرار گرفتند؛ گروه اول متشکل از افرادی بود که علاوه بر
مصرف روزانه 10 میلی‏گرم متادون، فعالیت‏ورزشی را با
شدتی برابر 70 الی 75 درصد VO2max به مدت 20 جلسه متداوم تمرینی  انجام می‏دادند و گروه دوم تنها روزانه 10 میلی‏گرم متادون مصرف
می‏کردند. در نهایت، داده‏ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.   نتایج: بررسی‏های آماری نشان داد که مقادیر سرمی بتا- اندورفین پس از مداخله
تحقیقی در هر دو گروه به طور معناداری افزایش یافته بود (05/0 > P < /font>). مداخله ترکیبی
توانسته بود در ادراک فشار تمرینی، کاهش معناداری را ایجاد نماید (002/0 = P < /span>). به علاوه،
این مداخله توانسته بود ارتباط منفی معناداری را بین سطوح سرمی بتا- اندورفین و
ادراک فشار تمرینی، ایجاد نماید (033/0 = P < /span>).   نتیجه‏گیری: احتمالاً روش ترکیبی فعالیت‏ورزشی– مکمل دارویی در تقویت سیستم پاداش مغزی نسبت به روش مکمل
دارویی (به تنهایی) عملکرد بهتری داشته است. با این وجود، جهت تایید قطعی این
یافته به مطالعات بیشتری نیاز است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of regular aerobic training on serum level of β-endorphin and perceived training exertion in addicts with emphasis on brain reward center

نویسندگان [English]

  • Sadegh Abbasian 1
  • Seyyed Reza Attarzadeh Hosseine 2
  • Mahtab Moazami 2
چکیده [English]

 Background and Objective: The purpose of this study was to determine the
effect of aerobic training on β- endorphin level and perceived training exertion in addicted
men.   Materials and Methods: In this study, 20 addicted men aged
20-33 years old were randomly selected after a public call and were divided
into drug supplement (n=10) and exercise-drug supplement (n=10)
groups.
While the first group had consumption of 10 milligram/day of methadone,
the exercise-drug supplement group performed exercise
training to intensity of 70-75 percent of VO2max for 20 sessions (5 sessions
per week and for 45 to 55 minutes in each session) in addition to intervention of drug supplement
group < /font>.
Also, for checking
of desired changes after intervention, blood samples were taken for survey of β-endorphin level
and perceived training exertion was performed by
Borg
scale. Finally, SPSS
software was used for data analysis at a significant level of p < 0.05.    Results: Statistical surveys showed that
after intervention, level of β-endorphin significantly increased in both
groups (p < 0.05). Also, perceived training exertion
significantly decreased in exercise-drug supplement
group (p=0.002). In addition, in exercise-drug supplement
group, there was a significant negative relationship between β-endorphin levels and perceived training
exertion (p=0.033).   Conclusion: Considering the results of this study and existing literature,
we can conclude that method of exercise-drug
supplement is presumably a better one
for treatment of addicted men in comparison with other interventions.
It is also a good method for enhancement of endocrine system in addicted men.
However, further research is needed to confirm available data.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain reward center
  • Beta-endorphin
  • Addicted men
  • Aerobic exercise