اثر گیاه کندر (Boswellia serrata) بر میزان قند، انسولین و مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع2

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور

2 گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور

3 دانشکده پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور

4 گروه داخلی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور

چکیده

 مقدمه و هدف: دیابت نوع2 با کاهش پیشرونده در
عملکرد انسولین مشخص می­شود. تجویز گیاه کندر، دارای آثار مفیدی بر موش­های دیابتی
است. هدف از این مطالعه بررسی اثر گیاه کندر بر سطوح گلوکز، انسولین و هاخص مقاومت
به انسولین در بیماران دیابت نوع2 می­باشد.   مواد و روش­‌ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی که
روی60 بیمار (مرد و زن) در محدوده سنی 48- 30 سال با دیابت نوع2 انجام شد. افراد
به دو گروه تست وکنترل تقسیم شدند. گروه تست روزانه 3 دوز 300 میلی­گرم گیاه کندر
به شکل بسته­بندی شده به صورت جویدنی برای مدت 6 هفته و گروه کنترل فقط داروهای
خوراکی دریافت کردند. قبل و بعد از6 هفته نمونه خون بیماران جمع آوری و پلاسما جدا
و تا زمان اندازه­گیری در فریزر 20- درجه نگهداری شد. سطح انسولین، گلوکز خون
ناشتا اندازه­گیری و شاخص مقاومت به انسولین محاسبه شد.   نتایج: شش هفته تجویز گیاه کندر باعث کاهش معنی­دار
(01/0P < )
میانگین سطح گلوکز در گروه دریافت کننده گیاه از mg/dl10 ±71/173 به8 ±57/147 بعد
از دریافت این گیاه شد. میانگین سطح انسولین سرم به­طور معنی­دار (01/0P < )
در گروه تست ازIU/mLµ 58/1±3/13 به 7/3± 54/24 رسید. شاخص مقاومت به
انسولین در گروه تست تغییر معنی­داری نداشت، در صورتی که این شاخص در گروه کنترل
به­طور معنی­دار (05/0P < ) از 9/1±7/6 به 3/2±4/15 افزایش یافت.   نتیجه­گیری: نتایج این مطالعه پیشنهاد می­دهد که
احتمالاً گیاه کندر اثرات ضد دیابتی را از طریق افزایش در ترشح انسولین و کاهش سطح
گلوکز خون در افراد دیابتی نوع2 اعمال می­کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Boswellia serrata on blood glucose, insulin level and insulin resistance in type 2 diabetic patients

نویسندگان [English]

 • Akram Ahangarpour 1
 • Ali Akbari Fatemeh Ramezani 2
 • Hamid Heidari 2
 • Mostafa Pakmehr 3
 • Hajeye Shahbazian 4
 • Iraj Ahmadi 2
 • Zahra Mombeini 3
 • Babadi Hajani Mehrangiz 3
چکیده [English]

 Background and Objective:
Type 2 diabetes mellitus is characterized by a progressive decline in insulin
action. Boswellia serrata administration during diabetes exerts
beneficial effects in diabetic rats. The purpose of this study was to assess
the effect of Boswellia serrata on blood glucose, insulin,
insulin resistance index in type 2 diabetes patients.   Materials and Methods: This
clinical trial study was done on sixty patients, males and females in the age
range of 30-48 years with type 2 diabetes. The patients were divided into 2
groups: 1. control group, 2. test group. Test group received Boswellia
serrata (300 mg, three times daily for 6 weeks، chewing and packaged form) and control group received oral
agents alone. Before and after 6-week treatment, blood samples were collected,
Plasma was separated and frizzed at -20oC until measurement. The
insulin levels and fasting blood glucose were measured and insulin resistance index was also calculated.   Results: The 6-week
administration of Boswellia serrata significantly decreased blood
glucose (173.71±10 vs 147.57±8 mg/dl, P < /span>

کلیدواژه‌ها [English]

 • Boswellia serrata
 • Blood glucose
 • Insulin
 • Insulin resistance