اثر یک جلسه تمرین شدید، روی برخی شاخص‌های آسیب عضلانی و عملکرد کلیه در مردان کاراته‌کار نخبه

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی دانشگاه اراک

2 گروه نفرولوژی دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات میکروبیولوژی، دانشگاه شاهد

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، سازمان آموزش و پرورش ناحیه 2، اراک

4 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

چکیده

 مقدمه و هدف: هدف از این تحقیق، بررسی اثر یک جلسه تمرین شدید کاراته
بر برخی شاخص­های آسیب عضلانی و عملکرد کلیه در کاراته­کارهاست.   مواد و روش­ها: در این تحقیق مقطعی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون، 10 نفر
کاراته­کار نخبه مرد به­صورت داوطلبانه انتخاب­شدند و در یک جلسه تمرینی 2 ساعته
شرکت­کردند. نمونه خون و ادرار آزمودنی­ها پیش از تمرین، 1 ساعت بعد از تمرین و نمونه
ادراری 6 ساعت بعد از تمرین گرفته­شد. مقادیر کراتین کیناز ولاکتات دهیدروژناز و
کراتینین به روش­های آزمایشگاهی محاسبه­شدند. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی،
آزمون اندازه­گیری تکرارشونده، آزمون t
همبسته و آزمون ویلکاگسون و در سطح اطمینان 95 درصد  انجام­شد ((P < 0.05.   یافته‌ها: بین مقادیر کراتین کیناز ولاکتات دهیدروژناز ادرار بین سه
زمان اندازه­گیری، اختلافی معنی­دار وجودداشت. میان مقادیر کراتین کیناز ولاکتات
دهیدروژناز و کراتینین خون و ادرار پیش و بعد از تمرین، اختلافی معنی­دار وجودداشت
و همچنین، میان مقادیر کراتین کیناز ولاکتات دهیدروژناز و کراتینین ادرار در فاصله 1 ساعت بعد از تمرین و 6 ساعت
بعد از تمرین اختلافی معنی­دار مشاهده­شد ((P < 0.05.   نتیجه‌گیری: به­نظرمی­رسد که یک جلسه تمرین شدید
کاراته سبب افزایش برخی شاخص­های آسیب عضلانی بدون کاهش در عملکرد کلیوی شده، ولی
این مقادیر، 6 ساعت بعد از تمرین به حالت اولیه بازگشته­است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of one-session vigorous training on muscular damage and renal function markers in elite karate athletes

نویسندگان [English]

  • Nader Shavandi 1
  • Reza Afshar 2
  • Abolfazl Samiei 3
  • Rahman Sheikh Hoseini 4
چکیده [English]

 Objective: Aim of this investigation was to study the
effect of one-session karate training on muscle and renal damage markers in
karate athletes.   Materials and Methods: In this cross-sectional study with
pre- and post-test design, 10 elite volunteer male athletes were selected and
participated in one-session training (2 hours). Urine and blood samples were
collected before training and one hour after training and urine samples was
collected 6 hours after training, too. Urinary and plasma creatinine, LDH and
CK values were measured through laboratory methods. Data was analyzed using
descriptive statistics, repeated measures, paired sample t test and Wilcoxon
with 95% of confidence level.    Results: There were significant differences between urinary
values of creatinine, LDH and CK in the three sampling phases (p < 0.05 There
were also significant differences between the mean urinary and blood values of
creatinine, LDH and CK within pre-exercise and 1 hour post-exercise values and
urinary values of creatinine, LDH and CK within 1 hour post-exercise value and
6 hours post-exercise, too (p < 0.05).   Conclusion: It seems that a session of intensive karate
training can increase muscular damage and renal function markers but these
values decreased to initial measures 6 hours after training.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Martial arts
  • Creatine kinase
  • Lactate dehydrogenase
  • Creatinine