بررسی مشخصات فردی، علایم بالینی شایع و سابقه نوع رژیم غذایی مصرفی در مبتلایان به کم‌کاری یا پرکاری تیروئید در همدان

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 گروه ایمنولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

 مقدمه و هدف: اختلال­های تیروئید شایع­ترین اختلال­های بالینی هستند.
این پژوهش به بررسی مشخصات فردی، علایم بالینی و سابقه رژیم غذایی در مبتلایان به کم­کاری یا پرکاری تیروئید در همدان، پرداخته­است.   مواد و روش‌ها: این مطالعه گذشته­نگر مقطعی به بررسی شاخص­های مورد نظر پژوهش، طی سال­های 1382 تا 1386 در همدان پرداخته و جامعه
آماری، شامل همه مبتلایان به کم­کاری یا پرکاری تیروئید در همدان بوده که به مراکز درمانی
مراجعه­کرده، پرونده تشکیل­داده­بودند. ابزار جمع­آوری اطلاعات، پرسش­نامه و مصاحبه
بود. در بررسی آماری، آزمون «مربع کای» و «تی تست» استفاده­شد.   یافته­ها: از 1080
نمونه، 63 درصد و 37 درصد به­ترتیب دارای کم­کاری و پرکاری تیروئید بودند. فراوانی گروه­های خونی در مبتلایان در مقایسه با جمعیت نرمال، تفاوتی معنادار نداشت. تعداد مبتلایان در جنس مؤنث بیشتر
از مذکر بود (001/0p < /span> 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of individual characteristics, common clinical signs and diet history in patients with hypo- or hyperthyroidism in Hamedan

نویسندگان [English]

  • Rahim Ahmadi 1
  • Vahid Asgary 2
چکیده [English]

 Background and Objective: Thyroid disorders, particularly
hypothyroidism or hyperthyroidism, are among the common clinical disorders
occurring in most communities. The main aim of this study was to determine the  individual characteristics, common clinical
signs and diet history in patients with hypo- or hyperthyroidism in different
areas in Hamedan    Materials and Methods: This study was a cross sectional
retrospective study, which was conducted to investigate individual
characteristics, common clinical signs and diet history in patients with hypo-
or hyperthyroidism during 2003-2007 in Hamedan province. Statistical population
in our study comprised patients with hypo- or hyperthyroidism referring to
hospitals or care centers in different areas in Hamedan province during
2003-2007, and was documentary profiled. Individual questionnaire, clinical
signs questionnaire, food frequency questionnaire and face to face interview
were used to collect the data. The data was analyzed using t- or Chi-square
tests to determine the association between variables and hypo- or
hyperthyroidism in patients and to compare study subgroups.    Results: The
results showed that out of 1080 patients whom we studied, 63% were
hypothyroid and 37% were hyperthyroid. The distribution of ABO blood group phenotype in hypo- or hyperthyroid
patients was comparable to its normal distribution in the area. The frequency
of hyperthyroidism or hypothyroidism was higher in females than males (p < 0.001).
History of familial marriage was observed in 38.5% or 18.39% of parents of
hyperthyroid or hypothyroid patients, respectively. History of psychological
problems was common in 41.25% of hyperthyroid and in 60.3% of hypothyroid
patients and a history of negative life events was observed in 45.5% of
hyperthyroid and in 64.4% of hypothyroid patients. There was lower consumption
of meat and cereal food groups in patients than standard recommended orders (p < 0.01).
   Conclusion: Occurrence of hyperthyroidism
or hypothyroidism was more common in females than males. Genetic background,
familial history, and psychological problems were among the important causes
associated with hypo- or hyperthyroidism in patients in Hamedan. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypothyroidism
  • Hyperthyroidism
  • Individual characteristics
  • Common clinical signs
  • Diet history
  • Hamedan