بررسی سمیت سلولی نانوهیدروکسی آپاتیت بر رده سلولی فیبروبلاست لثه (HGF2)در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

1 گروه آسیب‏شناسی فک و دهان، دانشکده دندان‏پزشکی، دانشگاه شاهد

2 گروه ایمنولو‍ژی، دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ‏های ایمنی دانشگاه شاهد

3 گروه ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد

چکیده

 مقدمه و هدف: با گسترش فناوری نانو، ذرات نانو
هیدروکسی آپاتیت در عرصه پزشکی و دندانپزشکی به‏کارگرفته‏شده‏اند؛ اطلاعات موجود
درباره اثرهای بیولوژیک این ذرات به‏طور کامل، مشخص نیست. این مطالعه با هدف بررسی
سمیت نانو هیدروکسی آپاتیت بر فیبروبلاست‏های لثه انجام‏شد.   مواد و روش‌ها: غلظت‏های مختلف نانو هیدروکسی آپاتیت از  mg/ml002/0 تا 2 در 24 ،48 و 72 ساعت بر سلول‏های فیبروبلاست لثه تأثیرداده‏شد.
میزان سمیت سلولی این ماده در غلظت و زمان‏های مختلف با روش‏های MTT و LDH بررسی‏شد.     یافته‏ها : روش MTT : دوزهای بالاتر از  mg/ml5
و 2  در 24 ساعت، دوز های بالاتر از mg/ml 5 و 2 و 2/0 و دوزهای پایین‏تر از  mg/ml 01/0 ،02/0 ، 05/0 ،002/0 و005/0 در 48 ساعت، دوزهای بالای mg/ml 5، 2، 1، 5/0 و دوزهای پایین  mg/ml0 ،01/0 ،02/0 ،002/0 و005/0 در 72 ساعت سبب کاهش معنادار احیاء
رنگ و جذب نوری فیبروبلاست‏ها شدند. روش  LDH: در 24 ساعت
در دوز mg/ml 5
افزایش و در دوز  mg/ml
02/0 کاهش، در 48 ساعت در دوزهای  mg/ml 1،2،5 افزایش و در دوز  mg/ml01/0
کاهش معنی‏دار و در 72 ساعت در دوز  mg/ml
5 افزایش تولید LDH  وجودداشت. غلظت مورد نیاز برای 50 درصد مرگ
سلولی در هر سه زمان حدود 6 میلی‌گرم در میلی‌لیتر بود.   نتیجه‏گیری: غلظت‏های بالای نانوهیدروکسی آپاتیت اثر
توکسیک بر سلول‏های فیبروبلاست لثه در 24 ساعت و بیشتر از آن دارند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cytotoxicity of nano-hydroxyapatite on gingiva-derived fibroblast cell line (HGF2): An in vitro study

نویسندگان [English]

  • Noushin Jalayer Naderi 1
  • Roya Yaraee 2
  • Davoud Jamali 2
  • Mohammad Bagher Rezvani 3
چکیده [English]

 Background and Objective: With expansion of nanotechnology,
nano-hydroxyapatite particles are used in medicine and dentistry fields. The
biological effects of these particles are not completely defined. The aim of
this study was to determine the cytotoxicity of nano-hydroxyapatite on
gingiva-derived fibroblasts.   Materials and Methods: Various concentrations of
nano-hydroxyapatite from 2 to 0.002 mg/ml were
treated on gingiva-derived fibroblast cell line (HGF2) in 24, 48 and 72 hours.
MTT and LDH methods were used for evaluation of cytotoxic effect.    Results: MTT method: doses higher than 5 and 2 mg/ml in 24
hours, doses higher than 0.2, 2 and 5 mg/ml and lower than 0.01, 0.02, 0.05,
0.002 and 0.005 in 48 hours and doses higher than 0.5,
1, 2, and 5 mg/ml and doses lower than 0, 0.01, 0.02, 0.002 and 0.005 mg/ml in
72 hours caused significant decreases in OD and absorbance of fibroblasts. LDH
method: significant increase of LDH release noticed with 5 mg/ml dose in 24
hours, 1, 2, 5 mg/ml doses in 48 hours and 5 mg/ml dose in 72 hours. LDH
release decreased with 0.02 mg/ml and 0.01 mg/ml in 24 and 48 hours,
respectively. The IC50 was about
6 mg/ml in 24, 48 and 72 hours.   Conclusion: In 24 hours and after that, high
doses of nano-hydroxyapatite have cytotoxic effect on gingival-derived
fibroblasts. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cytotoxicity
  • Nano-hydroxyapatite
  • Fibroblast cell line