اثر تمرین‏های هوازی پنج هفته‏ای روزانه و ده هفته‌ای یک روز در میان بر برخی شاخص‌های بیماری دیابت نوع 2 در زنان مبتلا

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه حکیم سبزواری

2 پژوهشکده غدد و متابولیسم، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 مقدمه و هدف: درخصوص انجام ورزش مؤثر (شدت، مدت، نوع و تعداد جلسات در
هفته) برای بیماران دیابتی توصیه‏های مختلفی وجوددارد؛ با توجه به این موضوع، هدف
این تحقیق مقایسه اثر تمرین‏های هوازی پنج هفته‏ای روزانه و ده هفته‏ای یک روز در میان بر شاخص های بیماری دیابت در زنان
دیابتی نوع 2 بود.   مواد و روش‏ها: 36 زن مبتلا به دیابت نوع 2 به‏صورت تصادفی در سه گروه
تمرین‏های هوازی روزانه پنج هفته‏ای (12 نفر)، تمرین‏های هوازی روز در میان ده
هفته‏ای (12 نفر) و گروه کنترل قرارگرفتند. تمرین‏های هوازی با شدت 60 تا 70 درصد
ضربان قلب بیشینه و 30 تا 60 دقیقه در هر جلسه انجام‏شد. اندازه‏گیری‏ها و نمونه‏گیری
خونی در ابتدای پروتکل پژوهشی، پس از پنج هفته و ده هفته از اجرای پروتکل پژوهشی
انجام‏شد. برای تحلیل داده‏ها، روش آماری آنوا با اندازه گیری مکرر و آنوای یک‏طرفه
به‏کار‏رفت.    یافته‏ها: تمرین‏های هوازی روزانه پنج هفته‏ای، اثری معنی‏دار بر
وزن (5/0=P < /span>)،
درصد چربی بدن (54/0=P < /span>)، BMI (65/0=P < /span>)، آدیپونکتین (91/0=P < /span>)، انسولین (06/0=P < /span>)، HbA1C (91/0=P < /span>)، گلوکز (82/0=P < /span>) و شاخص مقاومت به انسولین (06/0=P < /span>) نداشت. تمرین‏های هوازی یک روز در میان ده هفته‏ای نیز، اثر معنی‏داری
بر وزن (35/0=P < /span>)،
درصد چربی بدن (30/0=P < /span>)،
 BMI(27/0=P < /span>)،
آدیپونکتین (51/0=P < /span>)، انسولین (51/0=P < /span>)، HbA1C (34/0=P < /span>)، گلوکز(94/0=P < /span>) و شاخص مقاومت به انسولین (53/0=P < /span>) نداشت؛ تفاوت معنی‏داری نیز بین این دو پروتکل تمرین‏های هوازی
وجودنداشت.   نتیجه‏گیری: تمرین‏های هوازی روزانه 5 هفته ای یا یک روز در میان ده
هفته‏ای بر شاخص‏های دیابت بیماران دیابتی تأثیری‏ندارد و این بیماران برای بهره‏برداری
مؤثر از تمرین‏های هوازی، این تمرین‏ها را برای مدت زمان بیشتری بایستی‏انجام‏دهند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of five-week daily aerobic exercise training and ten-week every other day aerobic training on some markers of women with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Hamedinia 1
 • Mitra Khademosharie 1
 • Mitra Khademosharie 1
 • Tayebe Amiri-Parsa 1
 • Marzie Sadat Azarnive 1
 • Marzie Sadat Azarnive 1
 • Mitra Khademosharie 1
 • Marzie Sadat Azarnive 1
 • Mehdi Hedayati 2
چکیده [English]

 Background and Objective: Concerning performing effective
exercise (intensity, duration, type and number of sessions in a week), there
are different recommendations for diabetic patients. The purpose of this study
was to compare the effect of five weeks of daily aerobic exercise training and
every other day aerobic training for ten weeks in the women with type 2
diabetes.    Materials and Methods: Thirty six women with type 2
diabetes were randomly divided into three groups: daily 5-week aerobic exercise
training group (12 women), every other day 10-week aerobic exercise training
group (12 women) and control group. Aerobic training was conducted with an
intensity of 60%-70% of maximum heart rate for 30-60 min per session.
Measurements and blood sampling in the beginning of research protocol, after 5
weeks and 10 weeks after implementation of research protocols were conducted.
For analyzing the data, ANOVA with replications and One-Way ANOVA were applied.
   Results: Five-week daily aerobic exercise training did not
have a significant effect on weight (p=0.5), body fat index (p=0.54), BMI
(p=0.65), adiponectin (p=0.91), and insulin (p=0.06). Ten week every other day
aerobic exercise training also did not have a significant effect on weight
(p=0.35), body fat index (p=0.30), BMI (p=0.27), adiponectin (p=0.51), insulin
(p=0.51), HbA1C (p=0.34), glucose (P=0.94) and the insulin resistance index
(p=0.53). There was not also a significant difference between these two
protocols of aerobic training.    Conclusion: Five week daily aerobic training or 10 week
every other day aerobic training do not have a significant effect in diabetic
patients and for effective aerobic training, these patients should perform
these trainings within a prolonged duration.   

کلیدواژه‌ها [English]

 • Type 2 diabetes mellitus
 • Exercise
 • Glycosylated hemoglobin
 • Adiponectin
 • Insulin resistance