بررسی ارتباط توانمندی زنان با رفتارهای باروری

نویسندگان

1 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهیدبهشتی

2 گروه آموزش و ارتقای سلامت دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

3 گروه اپیدمیولوژی و آمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

4 گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

چکیده

 مقدمه و هدف: کنفرانس
بین‏المللی جمعیت و توسعه (ICPD) در سال 1994، به‏طور خاص «توانمندسازی زنان» را به‏عنوان عنصری
ضروری برای رسیدن به نتایج مطلوب سلامت باروری و جمعیت مشخص‏می‏کند. این مطالعه با
هدف تعیین ارتباط میان توانمندی و رفتارهای باروری زنان مراجعه‏کننده به مراکز بهداشتی درمانی غرب تهران
در سال 1389 انجام‏شد.   مواد و روش‌ها: مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است. به‏منظور جمع‏آوری
اطلاعات، برای 629 نفر از زنان از طریق
نمونه‏گیری تصادفی پرسش‏نامه تکمیل و تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار 16 SPSSانجام‏شد. از آمار توصیفی برای تعیین فراوانی نسبی،
میانگین، نحراف معیار متغیرهای کمی و از آزمون آماری کای دو نیز برای تعیین ارتباط
میان متغیرهای کیفی استفاده‏شد. به‏منظور بررسی اثر توان متغیرهای مستقل که با
آزمون کای دو تأثیر معنادار بر رفتار باروری داشتند، آنالیز رگرسیون لجستیک
به‏کار‏گرفته‏شد.   نتایج: طبق نتایج مطالعه، 6/29درصدزنان دارای رفتار باروری خوب و8/20درصد دارای توانمندی بالا
بودند. بطورکلی توانمندی ورفتارباروری زنان مورد مطالعه درسطح متوسط بوده ولی با
افزایش توانمندی،رفتارباروری بهتردرزنان دیده شد. آزمون کای دو،بین رفتارباروری با
توانمندی (0.007=p < /span>)،سن زن (0.01p=) ،تحصیلات زن (0.002p=) ارتباط معنی
دارومستقیم وبین رفتارباروری باتعدادفرزندان (0.002p=) و مدت ازدواج (0.001p=) ارتباط معنی دارومعکوس نشان داد.رگرسیون
لجستیک بین اثرتوانمندی بررفتارباروری ارتباطمعنی دارنشان نداد که دلیل آن می
تواند به علت وجودهمبستگی بین متغیرهایی مانندسن وتحصیلات که بطورهمزمان دررگرسیون
لجستیک وارد شده وهم چنین کمبودبعضی سوالات مربوط به توانمندی درپرسشنامه باشد.   نتیجه‏گیری: ازآنجاکه در این مطالعه رفتار
باروری به‏وسیله آموزش و عوامل اجتماعی اقتصادی که از عوامل تعیین‏کننده توانمندی
هستند تحت تأثیر قرارگرفته؛ ازاین‏رو توجه خاص به موضوع توانمندی زنان به‏منظور
بهبود رفتارهای باروری ضروری است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assesment of the relationship between empowerment and reproductive behavior

نویسندگان [English]

  • Soheila Froozanfar 1
  • Fereshteh Majlessi 2
  • Abbas Rahimi Forroshani 3
  • Abolghasem Pour Reza 4
چکیده [English]

 Background and Objective: The1994
International Conference on Population and Development (ICPD) specifically
identified “empowering women” as an essential ingredient for achieving
desirable reproductive health and population outcomes. This study was done to
determine the relation between women empowerment and reproductive behaviors. Materials and Methods: An analytical descriptive survey was
carried out for 629 married women aged 15-50 in western
Tehran health centers. Data gathering was through the questionnaires of
demographic, sexual, reproductive history and socio-economical information.
Randomized sampling was done by interview. Data was analyzed in spss16.
Descriptive statistics was used to describe the samples and X2 test
for determination of relation between qualitative variables. Logistic
regression analysis was used for assessing the power of independent variables
that had a significant effect on reproductive behavior. Results: Findings showed that 29.6% of cases were in good
level of reproductive behavior and 20.8% of them were in high level of
empowerment. Overall, women empowerment and reproductive behavior were in the
mid-level, but an improvement was seen in the reproductive behavior with
improvement of the women empowerment. There was also a significant relationship
between reproductive behavior and women age (p=0.01), literacy (p=0.002),
empowerment (p=0.007) and a negative significant relationship with the number
of children (p=0.002) and marital duration (p=0.001). There was no significant
relationship between empowerment and reproductive behavior in logestic
regression because of correlation between variables such as age and education
that inserted in logestic regression simultaneously. Conclusion: Reproductive behavior was considerably affected
by education and socio-economical factors that are determinant factors of
empowerment, hence great attention to women empowerment issue is necessary for
improvement of human development indices and reproductive behaviors.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Reproductive behavior