مقایسه اثر وینکریستین بر لنفوسیت‏های طبیعی در حال تکثیر موش و رده سرطانی BCL1

نویسندگان

1 گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

2 گروه بیوشیمی، مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده

 مقدمه و هدف: تکثیر و آپوپتوز جزو لاینفک عملکرد لنفوسیت‌ها
در سیستم ایمنی است و؛ بسیاری از داروهای شیمی‏درمانی ضدسرطان مانند وینکریستین سیکل
سلولی را هدف‌گیری‏کرده، القاکننده آپوپتوز در سلول‏های سرطانی هستند و به‏عبارتی،
سلول‌هایی که بیشتر تقسیم‏می‌شوند، مرگ سلولی بیشتری را نیز متحمل می‏شوند که ممکن
است شامل حال لنفوسیت‌های نرمال در حال تکثیر و پاسخگو به بدخیمی‌ها نیز بشود؛ لذا
هدف این مطالعه، بررسی مقایسه آثار سایتوتوکسیک داروی ضدسرطانی وینکریستین بر لنفوسیت‌های
طبیعی در حال استراحت و در حال تکثیر در مقایسه با اثر آن بر سلول سرطانی است.    مواد و روش‏ها: رده سلولی سرطانی BCL1 کشت‏داده‏شد و سلول‏های طبیعی از طحال موش تهیه‏شده، کشت‏داده‏شدند
و با استفاده از میتوژن به تکثیر وادار شدند. اثر داروی وینکریستین در غلظت‌های مختلف
بر این سلول‏ها لنفوسیت‌های نرمال و در حال تکثیر طحال موش و مقایسه اثر همین دارو
بر رده لنفوم BCL1 در سه زمان بررسی‏شد. درصد سایتوتوکسیسیته
دارو توسط تست MTT اندازه‌گیری و IC50 زمانهای مختلف محاسبه شد. درصد سلول‏های آپوپتوتیک به روش رنگ‌آمیزی
دوگانه اتیدیم برماید و آکریدین اورنج و مشاهده با میکروسکوپ فلورسانس به‏دست‏آمد.   نتایج: نتایج MTT نشان‏داد که غلظت 5 میکروگرم بر میلی‌لیتر وینکریستین اثر سایتوتوکسیک قابل‏توجهی
بر رده سلولی BCL1 دارد و غلظت 2 میکروگرم بر میلی‌لیتر
نیز با گذشت زمان اثر سایتوتوکسیک خود ر ا نشان‏می‌دهد. در لنفوسیت‌های نرمال و در
حال تکثیر، غلظت‌های 20 و 10 میکروگرم بر میلی‌لیتر دارو باعث مرگ‏و‏میر سلولی می‌شوند؛
ولی غلظت‌های کمتر از 5 اثر سایتوتوکسیک چندانی بر سلول­های در حال استراحت ندارند
در‏حالی‏که غلظت های کمتر از 5 میکروگرم بر میلی‌لیتر در سلول­های در حال تکثیر بعد
از تیمار 72 ساعت اثر سایتوتوکسیک معنی‏داری نشان‏دادند. درصد سلول‏های آپوپتوتیک متأثر
از غلظت‌های مختلف دارو مشاهده‏شده با میکروسکوپ فلورسانس با درصد سایتوتوکسیسیته به‏دست‏آمده
همان غلظت‌های دارو در تست MTT متناسب بود.    نتیجه‌گیری: به‏نظرمی‌رسد بیشترین اثر توکسیک این
دارو بر سلول‏های سرطانی است و در سلول‏های طبیعی به‏شدت به زمان و فعالیت سلولی، وابسته
است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the efffect of vincristine on proliferating normal lymphocytes and BCL1 cell line

نویسندگان [English]

  • Mohaddese Shahhosseini 1
  • Mohaddese Shahhosseini 1
  • Mohaddese Shahhosseini 1
  • Sussan KabudanianArdestani 2
  • Roya Yaraee 1
چکیده [English]

 Background and Objective: Proliferation and apoptosis of
lymphocytes are essential parts of the immune system. Most anti-cancer
chemotherapy drugs such as vincristine target cell cycle and induce apoptosis
in cancer cells. In other words,
dividing cells undergo more apoptosis, which may also include the normal
proliferating lymphocytes responsive to malignancies as well.    Materials and Methods: In this study, the effect of different concentration of
vincristine at three different time periods on resting and proliferating spleen
lymphocytes were evaluated
and compared with the effect of the drug on mouse lymphoma cell line BCL1. The cytotoxicity of vincristine
was determined by MTT assay and IC50 was calculated for all periods. The cells
were also stained with double staining acridine orange and ethidium bromide and
were observed with fluorescence microscope and the percentage of apoptotic
cells were determined.    Results: MTT
results showed that vincristine at concentrations of 10 and 20 μg/ml caused
cell death in both resting and proliferating lymphocytes, but
concentrations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apoptosis
  • Proliferation
  • BCL1 (lymphoma cell line)
  • Vincristine
  • Spleen