ویژگی‌های شخصیت و استرس در بیماران مبتلا به زخم معده و افراد سالم: مطالعه‌ای مقایسه‌ای با نگاه به تفاوت‌های جنسیتی

نویسندگان

1 آکادمی ملی علوم ارمنستان، ایروان، ارمنستان

2 دانشگاه اصفهان

3 گروه روان‏شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 مقدمه و هدف: شخصیت ‌عاملی مهم در ارتباط بین استرس و سلامتی است. بنابراین
دور از انتظار نیست که‌ بیماری‌های روان‌-تنی از ویژگی‌های شخصیتی و شیوه‌ برخورد
با رخدادهای استرس‌زای زندگی متأثر باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و
استرس در بیماران مبتلا به ‌زخم‏معده (PUD) و افراد سالم با توجه به‌ تفاوت‌های جنسیتی آنها بود.   مواد و روش‌ها: طرح این‌ مطالعه مورد-شاهدی همسان شده‏بود که در آن 60 بیمار
مراجعه‌کننده به 8 درمانگاه خصوصی که‌ مبتنی‌بر نظر پزشک ‌معالج تشخیص یا سابقه قبلی
از زخم‌معده (پپتیک اولسر) داشتند با 60 فرد سالم به‌عنوان گروه‌ کنترل از نظر ویژگی‌های
شخصیتی و میزان استرس تجربه‌شده مقایسه‌شد. تعداد زنان و مردان در دو گروه برابر بود
(30 نفر مرد و 30 نفر زن). ابزارهای‌ پژوهش شامل مقیاس درجه‌بندی سازگاری‌ مجدد اجتماعی‌
هلمز-راهه برای سنجش ‌میزان استرس‌های ‌روزمره زندگی و پرسش‏نامه‌ شخصیتی پنج عاملی
‌نئو (NEO-FFI)
برای ارزیابی 5 ویژگی شخصیتی نوروزگرایی (N)، برون‏گرایی (E)، گشودگی (O)، توافق‌پذیری (A)و وظیفه‌شناسی (C) بود. تمامی داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزارSPSS (Ver16.0) و آزمون‌های‌
تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) و تحلیل رگرسیون (به‌شیوه هم‏زمان) آنالیز‏شدند.   یافته‌ها: میزان استرس تجربه‌شده در بیماران مبتلا به PUD بیشتر از گروه کنترل بود. از نظر ویژگی‌های شخصیتی گروه بیماران
به‌طور چشمگیری نمرات بالاتری را در ویژگی‌های (N)،(E) و (O)
به‌دست‌‏آوردند و در این مورد اثر تعاملی جنسیت با بیماری تنها در مورد ویژگی (O) معنی‌دار بود.
اثر عامل جنسیت بر استرس معنی‌دار نبود، اما عامل‌ بیماری و نیز تعامل بیماری و جنسیت
بر سطوح استرس نقشی مهم ایفا‏کرد (05/0P < /span>

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personality characteristics and stress in peptic ulcer patients and healthy individuals: a comparative study considering sex differences

نویسندگان [English]

  • Naghi Rahnama Nehzami 1
  • Sajjad Rezaei 2
  • Farhad Jomehri 3
  • Hasan Ahadi 3
چکیده [English]

 Background
and Objective: Personality is a principal factor in present relationship
between stress and health. Thus, it is not far from expectations that
psychosomatic diseases are affected by personality characteristics and coping
style with life stressor events. The aim of the present research was a
comparison between personality characteristic and stress
in patients with peptic ulcer disease
(PUD) and healthy individuals, considering their sex differences.   Materials and
Methods: This
research was a matched case-control study in which 60 patients, referring to 8
personal clinics with a diagnosis or a history of peptic ulcer based on the viewpoint
of a therapeutic physician were compared with 60 healthy individuals as the control
group, regarding personality characteristics and the level of experienced
stress. Males and females had the same number in both groups (30 males and 30
females). Research tools included Holmes and Rahe Social Readjustment Rating
Scale to measure the level of daily life stressors and NEO-Five Factor
Inventory (NEO-FFI) to evaluate 5 personality factors of Neuroticism (N),
Extroversion (E), Openness (O), Agreeableness (A), and Conscientiousness(C). The
research data were analyzed by SPSS (Version 16.0) and multivariate analysis of
variance (MANOVA) and regression (by enter method) tests.    Results: The level of stress in patients with PUD was
higher than that of control group. Considering the personality characteristics,
the patient's group had remarkably higher scores in (N), (E), and (O) and in
this circumstance had significant role the interactional effect of gender with disease
on levels of stress (p < 0.05). Regression analysis revealed that only
personality characteristic of Neuroticism (N) significantly predicted the
experienced stress (F=12.206 p < 0.01).   Conclusion:
Altogether, it is concluded that reducing the stress sources to the least
possible level in PUD patients seems necessary. Moreover, targeting the
characteristic of Neuroticism (N) is a key factor. From the personality
perspective, women with excessive level of openness (O) are at risk of PUD.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peptic ulcer disease
  • Personality characteristic
  • Stress
  • Sex differences