خودکارآمدی رفتارهای ارتقا‌دهنده سلامتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون

نویسندگان

1 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

2 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

4 گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

5 شبکه بهداشت و درمان چادگان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

چکیده

 مقدمه و هدف: افزایش فشارخون یکی از مهم‌ترین مسائل سلامت عمومی درجهان
امروز است؛ در این خصوص، خودکارآمدی اطمینان­خاطری است که شخص درباره انجام فعالیت
خاصی احساس­می‌کند. مطالعه
حاضر با هدف تعیین میزان خودکارآمدی رفتارهای ارتقا­دهنده سلامتی در بیماران مبتلا
به پرفشاری خون در شهرستان فریدن استان اصفهان در سال 1390 انجام­گرفت.   مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی در میان 258 نفر
از مبتلایان به پرفشاری خون مراجعه­کننده به پانزده مرکز بهداشتی درمانی شهرستان
فریدن که به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب­شدند، انجام­گرفت. ابزار
گردآوری داده‌ها پرسش­نامه استاندارد شامل اطلاعات دموگرافیک با نه پرسش و خودکارآمدی
با پنج گویه بود. داده‌های توسط نرم­افزار آماری SPSS ویرایش هجدهم با کمک آمار توصیفی و آزمون‌های
پارامتریک تحلیلی، ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک­طرفه و تی تست مستقل در
سطح معناداری 05/0 مورد آزمون قرار­گرفتند.  نتایج: میانگین سن افراد 91/10±24/66،
120 نفر مرد (5/46 درصد)، 138 نفر زن (5/53 درصد) بود. میانگین امتیاز خودکارآمدی
73/11±14/61 (محدوده امتیاز 0-
100)، و درک خودکارآمدی نسبت­به
رفتارهای، مصرف مرتب داروها با 13/18±25/92 و کاهش وزن با 7/25±88/28 به­ترتیب دارای
بیشترین و کمترین امتیاز بود. 4/74 درصد دارای درک
خودکارآمدی خوبی بودند. میان درک خودکارآمدی و شغل (009/0p=)، وضعیت تأهل (045/0p=)،
وضعیت درآمد (023/0p=) و سطح تحصیلات (016/0p=) اختلاف آماری معناداری
وجود­داشت.   نتیجه‌گیری: میزان درک خودکارآمدی در ارتباط با
رفتارهای ارتقا­دهنده سلامت در سطح خوبی بود و می‌توان با ارائه آموزش‌ به­خصوص از طریق پزشکان خودکارآمدی بیشتری را پیش­بینی­کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self-efficacy of health promotion behaviors in hypertensive patients

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mirzaei Alavijeh 1
  • Mostafa Nasirzadeh 2
  • Farzad Jalilian 3
  • Firozeh Mostafavei 4
  • Mona Hafezi 5
چکیده [English]

 Background and Objective: Hypertension is one of the most
important issues of public health worldwide. In this regard, self-efficacy is
assurances that the person will feel about certain activities. The aim of this study was to determine
self- efficacy of health promoting behavior in hypertensive patients in Friedan
city of Isfahan province in 2011.   Materials and Methods: This cross-sectional study was
performed on 258 cases of hypertensive patients who referred to fifteen health
care centers of Friedan city that were selected in random sampling. The data
collection was a standard questionnaire including demographic information with
nine questions and self-efficacy with five items. Data were analyzed by SPSS-18
using the Pearson correlation, ANOVA and t-test at α= 0.05.   Results: Mean age of patients was 66.24 ± 10.91 years, 120
were men (46.5 percent) and 138 were women (53.5 percent), average
self-efficacy score was 61.14 ± 11.73 (a score range of 0-100), and perceived
efficacy of behaviors of regular
medications (most related behaviors) was 92.25±18.13 and for weight loss
(lowest related behaviors) was 28.88±25.7, respectively. In addition, 74.4% of
persons have a good perceive of their self-efficacy. There were also
significant differences between perceived self-efficacy and job (p =0.009),
marital status (p=0.045), income status (p=0.023) and educational level
(p=0.016).   Conclusion: There was a good level of perceived
self-efficacy related to health promotion behaviors and self-efficacy can be
predicted by providing training, particularly through doctors. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self Efficacy
  • Hypertension
  • Health Promotion