بررسی تأثیر آموزش برنامه شیوه زندگی سالم بر ارتقای فعالیت‌های جسمانی سالمندان شهر اراک

نویسندگان

1 گروه پرستاری، دانشکده پرستایی و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک

2 گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک

3 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اراک

چکیده

 مقدمه و هدف:  پیر­شدن جمعیت به یکی از مهم­ترین چالش­های بهداشت عمومی در قرن کنونی تبدیل گشته که توجه به این قشر آسیب­پذیر را
مضاعف­می­کند لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر شیوه زندگی سالم بر ارتقای فعالیت­های
جسمانی سالمندان شهر اراک در سال 1390 صورت­پذیرفته­است.    مواد و روش­ها: مطالعه حاضر از نوع نیمه­تجربی است که به­صورت قبل و بعد
روی 60 نفر از سالمندان شهر اراک انجام­پذیرفته­است. نمونه­ها پس از تکمیل پرسش­نامه
دموگرافیک و فعالیت­های جسمانی KATZ
به مدت یک ماه برنامه ورزشی طراحی­شده را دریافت و سه ماه پس از مداخله دوباره
میزان فعالیت­های جسمانی واحدهای مورد پژوهش تعیین و تجزیه­و­تحلیل­شدند.    یافته­ها: میانگین سنی سالمندان 02/5 ± 61/67 سال و از نظر توزیع جنسی
اکثریت مرد (60 درصد) بودند از نظر فعالیت­های روزانه زندگی Katz سالمندان در قبل از مداخله آموزشی 5 نفر (8 درصد) وابسته کامل، 12
نفر (20 درصد) وابسته نسبی و 43 نفر (7/71 درصد) مستقل بودند ولی در بعد از مداخله
آموزشی 6 نفر (10 درصد) وابسته نسبی و 54 نفر (90 درصد) مستقل از نظر فعالیت
روزانه بودند که بر­اساس آزمون ویلکاکسون اختلاف معنی­داری بین میزان فعالیت­های
روزانه زندگی سالمندان در قبل و بعد از مداخله آموزشی وجود­داشت (001/0>p < /span>)
.   نتیجه­گیری: برگزاری کلاس­های آموزشی جهت سالمندان که اغلب مورد غفلت قرار­می­گیرند
بسیار ضروری به­نظر­می­رسد. نتایح این
مطالعه به تدوین
راهبردهای آموزشی مناسب در خصوص شیوه زندگی
سالم  در افراد سالمند کمک
فراوانی می­کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of healthy lifestyle education programs on promotion of physical activity in elderly of Arak

نویسندگان [English]

  • Davoud Hekmatpou 1
  • Mohsen Shamsi 2
  • Majid Zamani 3
چکیده [English]

 Background and Objective: Due to increasing life expectancy
and decreasing fertility rates, increasing numbers of older people across the
world, the aging population is an important
public health challenge in the current century and it needs double attention to
vulnerable group. This study aimed to determine the impact of healthy lifestyle
program on promotion of physical activity in elderly of Arak in 2011.    Materials and Methods: This study was an interventional and quasi-experimental one
(pre-post test) that carried out on 60 elderly in Arak. Samples participated in
classes were on exercise for a month and included four training sessions and
followed for three months. Then, information were collected by standard tools
to measure daily activities (Katz) in
the elderly before and three months after the intervention and data were analyzed.   Results: The average age of elder was 67.61 ± 5.02 years and the majority of them was men (60%). In terms of daily activity (Katz) indicators in the before educational
intervention, 5 individuals (8%)
completed dependent, 12 persons (20%)
related dependence and 43 persons (71.7%)
independent. After educational intervention, 6 persons (10%)
related dependency, 54 persons (90%)
independent for daily activity. Wilcoxon test showed a significant difference between the before and after the
educational intervention (p < 0/001).    Conclusion: Comparison of daily
activities in older adults before and after the intervention showed that continuing
education is fruitful and various classes and training are necessary for these
groups (that is currently neglected). Results of this study help develop
appropriate healthy lifestyle educational strategies in support of the elderly. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Healthy lifestyle
  • Bodily activity
  • Elderly