عادات غذایی در زنان دارای اضافه وزن و چاق سنین باروری

نویسندگان

1 گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3 گروه علوم تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

 مقدمه و هدف: ارتباط چاقی مادران با نتایج حاصل از بارداری در مطالعات
نشان­داده­شده­است. عادات و الگوی مصرف مواد غذایی ممکن است نقشی مهم در ایجاد
اضافه وزن و چاقی داشته­باشند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط الگوی مصرف و
رفتارهای تغذیه­ای با چاقی و اضافه وزن در زنان سنین باروری انجام­شد. مواد و روش کار : 154 نفر از زنان با BMI بالاتر از kg/m225  به روش نمونه گیری در
دسترس انتخاب و داده­ها با
استفاده از پرسش­نامه­های FFQ، الگوی مصرف و عادات غذایی جمع­آوری­شدند. ترکیب بدن با استفاده
از دستگاه بیوالکتریک امپدانس اندازه­گیری و اطلاعات با استفاده از نرم­افزار SPSS16  تجزیه­و­تحلیل­شد. یافته­ها: میانگین سن، وزن وBMI
افراد مورد مطالعه، به­ترتیب 4/7±8/37 سال، kg9/9±8/76 وkg/m2 7/3±6/31 بود. 3/27 درصد از این افراد WHR بیشتر و مساوی 85/0 داشتند وPBF 6/26 درصد آنها بیشتر و مساوی 40 درصد بود. با توجه به
پرسش­نامه عادات غذایی 6/76 درصد از افراد شرکت­کننده امتیاز لازم را برای مصرف
صحیح مواد غذایی کسب­نکردند. ارتباط معنی­داری میان مصرف مواد غذایی و BMI و درصد چربی بدن مشاهده­شد(05/0>P < /span>). نتیجه­گیری : نتایج حاصل از این مطالعه نشان­داد
که الگوی مصرف مواد غذایی همراه با کاهش فعالیت بدنی از عوامل مهم افزایش وزن و
چاقی در زنان مورد مطالعه بود. افزایش دانش وآگاهی­های تغذیه­ای همراه با ورزش می­توانند
در مبارزه با اضافه وزن و چاقی در کشورهای در حال توسعه مؤثر باشند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dietary habits of overweight and obese women at reproductive age

نویسندگان [English]

  • Behrooz Hamzeh 1
  • Neda Izadi 2
  • Yahya Pasdar 3
  • Parisa Niazi 2
چکیده [English]

 Background and
Objective: Maternal
obesity has been associated with pregnancy outcome. Dietary pattern and food consumption may play an
important role in overweight and obese individuals. The objective of
this study was to determine the relationship
between dietary habits and obesity in women at reproductive aged in Kermanshah.    Materials and Methods: In this research study, 154 overweight
and obese women (BMI>25 kg/m2) were recruited using
convenient sampling method. FFQ and dietary habit questionnaires were used for dietary
data collection. Body composition was assessed using bioelectric
impedance (Plusavis 333) and data was analysed by SPSS16.   Results: The mean age, weight and BMI were
37.8+7.4 years, 76.8+9.9 kg and 31.6+3.7 kg/m2,
respectively. In addition, 27% of participants had WHR and percentage of body
fat (PBF) more than maximum cut-offs for women (0.85 and 40%, respectively).
The results showed that 76.6% of subjects had non-healthy eating dietary
habits. There was significant relationship between the amount of food
consumption and BMI and PBF (p < 0.05).   Conclusion: Our findings suggest that changing
food consumption patterns, coupled with decreasing physical activity, directly
contribute to overweight and
obesity. Nutrition awareness and education campaigns, combined with
exercise, seem to be most promising to combat the obesity
pandemic in developing countries. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dietary Habits
  • Overweight
  • Obesity
  • Reproductive age