اثر درمان شناختی- رفتاری گروهی بر اضطراب اجتماعی دختران دانش‌آموز

نویسندگان

1 گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور جهرم، فارس، ایران

2 گروه روانشناسی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مازندران، ایران

چکیده

  مقدمه و هدف: از ‌ آنجا ‌ که آثار اجتماعی، فردی و روانی اضطراب اجتماعی به کارکرد تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان صدمه ‌ می ‌ زند، در این پژوهش درصدد ‌ برآمدیم تا اثربخشی درمان شناختی-رفتاری گروهی را بر اضطراب اجتماعی دختران دانش ‌ آموز بررسی ‌ کنیم .     مواد و روش‌ها: روش پژوهشی حاضر از نوع آزمایشی می‌باشد. پس از اجرای آزمون اضطراب اجتماعی، مصاحبه بالینی بر اساس DSM-IV-TR انجام شد و 18 دانش آموز (9 نفر برای هر گروه)، انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (مداخله شناختی-رفتاری گروهی) و گروه گواه (بدون درمان) گماشته شدند. بعد از اتمام دوره 12 جلسه‌ای (هر جلسه دو ساعت) درمان در گروه آزمایش، مجدداً آزمون اضطراب اجتماعی به عنوان پس آزمون، در هر دو گروه اجرا شد .   نتایج: آزمون‌ t نشان داد که با 99% اطمینان بین اضطراب اجتماعی در گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه تفاوت معناداری وجود داشت و با 95% اطمینان شرکت کنندگان توانستند پیامدهای درمان را تا یک ماه پیگیری حفظ نمایند .     نتیجه ‌ گیری: درمان شناختی – رفتاری گروهی بر اضطراب اجتماعی دختران دانش ‌ آموز کلاس پنجم دبستان مؤثر است .  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of cognitive-behavioral group therapy on social anxiety of female students

نویسندگان [English]

  • Zahedeh Rahmanian 1
  • Bahram Mirzaian 2
  • Ramazan Hassanzadeh 2
چکیده [English]

Background and Objective: Since the social, individual and psychological effects of social anxiety could damage functioning of many children and teenagers, we decided to survey the effectiveness of cognitive-behavioral group therapy for social anxiety of female students. Materials and Methods: Method of this study was an experimental type. After performing social anxiety inventory, clinical interview based on DSM-IV-TR was conducted and 18 students (n = 9 for each group) were randomly selected in two groups experimental group (cognitive-behavioral group therapy) and control group (no treatment). After 12-session treatment (2 hours/session), social anxiety inventory was repeated as a post-test in both groups.  Results: The statistical t–test results showed that there were significant differences between the experimental and control groups regarding social anxiety with 99% confidence and with 95% confidence the clients could save the result of treatment until a month later.  Conclusion: Cognitive-behavioral group therapy must be effective on social anxiety in fifth-grade female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-behavioral group therapy
  • Social anxiety
  • Students