الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی و شناسایی بتالاکتامازهای طیف وسیع تیپ CTX-M در جدایه‌های ادراری کلبسیلا پنومونیه شهر مشهد

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه زیست‌شناسی، مشهد، ایران

2 واحد قم، گروه میکروب‌شناسی، قم، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، گروه میکروب‌شناسی، قم، ایران

4 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه میکروب‌شناسی و ویروس‌شناسی مشهد، ایران

5 واحد علوم تحقیقات فارس، گروه بیوشیمی، شیراز، ایران

چکیده

  مقدمه و هدف: بتالاکتامازهای طیف وسیع (ESBLs) ، آنزیم‌هایی هستند که توانایی هیدرولیز اکسی- ایمینوسفالوسپورین ‌ ها را دارند. فشار انتخابی استفاده زیاد از آنتی‌بیوتیک‌های جدید، ظهور انواع جدید بتالاکتاماز را به همراه داشته ‌ است. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی سویه‌های ادراری کلبسیلا پنومونیه مولد بتالاکتاماز طیف وسیع تیپ CTX-M و الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی آنها بود .     مواد و روش‌ها: باکتری‌های کلبسیلا پنومونیه در سال 1389 از نمونه‌های ادراری ارسالی به آزمایشگاه‌های دو بیمارستان مشهد جدا و شناسایی شدند. بعد از انجام آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی با روش انتشار در آگار، شناسایی فنوتیپی تولید بتالاکتاماز با آزمایش احتمالی دیسک دوتایی و آزمایش تأییدی CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) انجام ‌ شد. برای شناسایی ژن blaCTX-M از پرایمر اختصاصی و روش واکنش زنجیره پلیمراز استفاده ‌ شد .     نتایج: از صد نمونه ادرار بررسی ‌ شده، نوزده باکتری کلبسیلا پنومونیه جدا شد که 4/47 درصد آنها مولد ESBL بودند و تمامی آنها از نظر ژن blaCTX-M مثبت بودند. درصد زیادی از جدایه‌های مولد ESBL در مقایسه با انواع غیر ‌ مولد ESBL ، نسبت ‌ به کوتریموکسازول، جنتامیسین و نالیدیکسیک اسید مقاوم بودند که اختلاف برای جنتامیسین معنی ‌ دار بود .     نتیجه ‌ گیری: با توجه به شیوع به ‌ نسبت بالای باکتری ‌ های مولد ESBL در جامعه مورد بررسی، توجه به غربالگری عفونت‌های ناشی از این باکتری ‌ ها می ‌ تواند اهمیت بسزایی در درمان صحیح آنها داشته-باشد .  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pattern of antibiotic susceptibility and detection of CTX-M-type extended spectrum beta-lactamases (ESBLs) in urinary isolates of Klebsiella pneumoniae in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Nakhaee Moghadam 1
  • Sahar Naderifar 2
  • Mohammad Reza Zolfaghari 3
  • Saeid Amel Jamehdar 4
  • Mehrdad Hashemi 5
چکیده [English]

Background and Objective: Extended spectrum beta-lactamases (ESBLs) are defined as enzymes capable of hydrolyzing oxyimino-cephalosporins. Selective pressure of overuse of new antibiotics may be associated with emergence of new types of beta-lactamases. The aim of this study was to identify urinary isolates of CTX-M ESBL-producing Klebsiella pneumoniae and to detect their pattern of antibiotic susceptibility  Materials and Methods: Bacteria were isolated and identified from the urine samples sent to laboratories of two hospitals in Mashhad in 2010. Isolates were then tested for antimicrobial susceptibility by disc diffusion and examined for beta-lactamase production by double disk approximation test and CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) confirmatory test. The blaCTX-M genes were detected by polymerase chain reaction using specific primer.  Results: Out of 100 studied urinary specimens, 19 bacteria were K. pneumonia, of which 47.4% were ESBL producer and all were positive for blaCTX-M gene. A large percentage of ESBL-producing isolates compared to ESBL-non producers were resistant to co-trimoxazole, gentamicin, and nalidixic acid and the difference for gentamicin was significant.  Conclusion: Due to relatively high prevalence of ESBL-producing bacteria in the studied population, screening of infections caused by these bacteria would be important for appropriate treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Klebsiella pneumoniae
  • Antibiotic sensitivity
  • Extended spectrum beta-lactamases
  • CTX-M type