تجربه پرستاران بخش آی‌سی‌یو از تنیدگی‌های اخلاقی: یک مطالعه‌ی کیفی

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی شهید بهشتی

2 دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

3 دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی شهید بهشتی

چکیده

مقدمه و هدف: پیشرفت در فن­آوری و دانش پزشکی و پرستاری، تغییر در نقش پرستاران، و روابط درون حرفه­ای و بین حرفه­ای منجر به بروز  تنیدگی­های اخلاقی در پرستاران می­شود. این تنیدگی­ها می­توانند بر جسم و روان پرستاران اثرات منفی به جای بگذارند. با توجه به این اثرات، شناخت این تنیدگی­ها از اهمیت خاصی بهره‌مند است. از آنجایی که تنیدگی­های اخلاقی باید در بستر فرهنگی موجود تعریف شوند، لازم است به‌منظور شناخت تنیدگی­های اخلاقی؛ پژ‍وهش­های بنیادین انجام شود. لذا، این مطالعه کیفی با هدف تبیین تجارب پرستاران بخش­های مراقبت ویژه در ایران انجام‌شد. مواد و روش­ها: این مطالعه یک بررسی کیفی با رویکرد تحلیل محتوا است که با انجام مصاحبه­­های بدون ساختار و عمیق به‌صورت 18 مصاحبه فردی و 2 مصاحبه گروهی با مربیان و پرستاران بخش مراقبت­های ویژه  از شهرهای مختلف کشور انجام گردید. مشارکت­کنندگان مبتنی بر هدف انتخاب و تجزیه و تحلیل داده­ها با روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت.  نتایج: در طی فرایند تحلیل محتوا، در نهایت پنج درون­مایه که نشاندهنده ماهیت تجربه پرستاران بخش مراقبت­های ویژه بودند، آشکار شد.  این درون­مایه­ها شامل؛ 1. "موانع و محدودیت­های سازمانی"، 2."مشکلات ارتباطی"، 3."مرگ/ وخامت حال بیمار"، 4."اقدامات بیهوده، قصور و خطاهای درمانی- مراقبتی" و 5."تخصیص نامناسب مسئولیت­ها، صلاحیت­ها و منابع" بود. نتیجه­گیری: یافته­های پژوهش نشان داد که پرستاران بخش مراقبت­های ویژه با تنیدگی­های اخلاقی متعددی روبرو هستند. با توجه به یافته­های این پژوهش مسئولان حرفه پرستاری با برنامه­ریزی­های دقیق­تر می­توانند عوامل ایجادکننده  تنیدگی­های اخلاقی را کنترل نموده و به این صورت از پیامدهای مضر آن بکاهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The experience of moral distress in ICU nurses: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Foroozan Atashzadeh Shoorideh 1
  • Tahereh Ashktorab 2
  • Farideh Yaghmaei 3
چکیده [English]

Background and Objective: Advances in technology, medical and nursing knowledge, changes in role of nurses, professionalization and specialization of professional relationships within and between professionals cause moral distress in nurses. These moral distresses may cause negative physical and psychological effects on nursesو especially in ICU nurses, so, recognition of these distresses is critical. Since moral distresses must be described in cultural context, it is necessary to do basic researches. This study was conducted to explain the experiences of nurses in the intensive care unit. Materials and Methods: This study was a qualitative study with content analysis approach that conducted with unstructured and deep interviews with 18 individual and two group interviews with clinical nurse and nurse educators whom working in different cities in Iran. A purposive sample is selected and data analysis with qualitative content analysis was done.  Results: During the process of content analysis, five themes eventually revealed the nature of ICU nurses’ experiences. These themes include: "institutional barriers and constraints", "communication problems", "death/worsening patient’s condition", “futile actions, malpractice and medical/care errors" and "inappropriate allocation of responsibilities, resources and care workers competencies”. Conclusion: Findings showed that intensive care nurses are faced with several moral distresses. Results of this study were suggested that the nursing leaders with program planning and more precise control in this issue can reduce moral distress factors in ICU nurses and prevent harmful outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nurse experience
  • Moral distress
  • ICU
  • Qualitative study
  • Content Analysis