بررسی اثرپکتین تغییر یافته مرکبات (MCP) و دوکسوروبیسین برقدرت زیستایی، مورفولوژی و چرخه سلولی دردو دودمان سلولی سرطان پروستات انسانی، DU-145 وLNCaP

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

2 گروه فیزیولوژی پردیس علوم دانشگاه تهران

3 گروه ژنتیک، پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

4 گروه ژنتیک، دانشکده پزشکی، دانشگاه تهران

5 گروه نانوبیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات غدد.

6 گروه پاتولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

7 گروه آمارحیاتی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

8 پردیس علوم، دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه و هدف: سرطان پروستات از شایعترین سرطانها در دنیا بشمار می رود بطوریکه در بین مردان دومین علت مرگ ناشی از سرطان می باشد. دراین پژوهش اثر MCP*(پکتازول) و دوکسوروبیسین (Dox )* بر کاهش میزان زیستایی و نیز تاثیر آن بر آپوپتوز و چرخه سلولی در دودمان سلولی سرطان پروستات ا نسانی یعنی   DU-145و LNCaP < /span> مورد مطالعه قرار گرفته است.مواد و روش‌ها: سلولهای  DU-145و LNCaP < /font>باغلظتهای مختلف MCP < /span> و دوکسوروبیسین و یا ترکیبی از دو دارو مورد تیمار قرار گرفتند.زیستایی سلولها با استفاده‌از روش MTT،مورفولوژی سلولی با میکروسکوپ معکوس و رنگ آمیزی گیمسا و پیشرفت سیکل سلولی نیز از طریق روش فلوسایتومتری و با استفاده‌از نرم افزار فلوماکس بررسی شد.  نتایج : در سلولهای DU-145 و LNCaP < /span>  تیمار بادوز  IC50دوکسوروبیسین،سبب چروکیده شدن سلولها و تیمار با دوز IC50 پکتازول موجب گرانوله و کوچک شدن سلولها شد درحالی‌که تیمار با ترکیب دو داروی پکتازول و دوکسوروبیسین باعث هم چروکیده شدن وهم گرانوله و کوچک شدن سلولها  شد و در سلولهای DU-145  قدرت زیستایی سلولها از میزان 47.04% در تیمار با Dox به تنهایی تا میزان %29.36 در تیمار با ترکیب دو داروی MCP < /span> وDox   کاهش نشان داد . در سلولهای LNCaP < /span> قدرت زیستایی سلولها از میزان 47.04% در تیمار با Dox به تنهایی تا میزان %29.36 در تیمار با ترکیب دوکسوروبیسین گردد. در سلولهای DU-145  ترکیب دو دارو سبب توقف چرخه سلولی در مرحله Sub G1 وآپوپتوز و در سلولهای LNCaP < /span>  موجب توقف چرخه سلولی در مرحله G2M مهار شد. نتیجه‌گیری : MCP < /span> سبب افزایش اثر دوکسوروبیسین در کاهش زیستایی سلولهای DU-145 از طریق آپوپتوز و در سلولهای LNCaP < /span>  ازراه توقف چرخه سلولی  می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of modified citrus pectin (MCP) on viability, morphology, and cell cycle arrest of DU-145 and LNCaP prostate cancer cell lines

نویسندگان [English]

 • Najmeh Tehranian 1
 • Houri Sepehri 2
 • Firouzeh Biramijamal 3
 • parvin Mehdipour 4
 • Arash Hossein-Nezhad 5
 • Abdolfattah Sarrafnejad 6
 • Ebrahim Hajizadeh 7
 • Ladan Delphi 8
چکیده [English]

Background and Objective: This study was conducted to evaluate the effect of PectaSol on modification of Doxorubicin (Dox) cytotoxicity and apoptosis and cell cycle in prostate cancer cell lines (DU-145 & LNCaP)                                                         Materials and Methods: Human prostate carcinoma DU-145 and LNCaP cell lines were treated with various concentrations of pectaSol, Dox, or a combination of both.Cell viability was determined via the MTT assay and cell cycle progression was determined by flow cytometry using Flowmax Software. Results: DU-145 (androgen independent) cell lines were more sensitive than LNCaP (androgen dependent) cell lines.Combination of PectaSol and Dox resulted in a 17.6% and 19.6% (p < /i>

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prostate Cancer
 • DU-145 and LNCaP cell lines
 • Cell cycle arrest
 • Apoptosis
 • PectaSol
 • Doxorubicin