تأثیر بازی‌های حسی-حرکتی در محیط مجازی بر هماهنگی چشم و دست کودکان مبتلا به فلج مغزی همی پلژی

نویسندگان

1 گروه کاردرمانی، مرکز تحقیقات توانبخشی اسکلتی-عضلانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

2 گروه مغز و اعصاب کودکان، بیمارستان آموزشی و درمانی و تحقیقاتی گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده

مقدمه وهدف: واقعیت مجازی یک تکنولوژی رایانه ای همراه بامحیط و اشیاء مجازی است که درآن،فرد با مشارکتی فعال، فضای مجازی رابا اعمال واراده خود دستکاری میکند.هدف این مطالعه تعیین تأثیر بازی های حسی حرکتی درمحیط مجازی برهماهنگی چشم و دست کودکان مبتلا به فلج مغزی همی پلژی بود. مواد و روش ها: دراین مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی یک سویه کور،هماهنگی چشم و دست 16کودک مبتلا به فلج مغزی همی پلژی ازجامعه دردسترس شهراهواز در2 گروه 8 نفره بررسی شد.برنامه درمانی شامل جلسات 5/1 ساعتی بازیهای حسی-حرکتی درمحیط مجازی به‌صورت یک روز درمیان و به مدت 4 هفته بود.ارزیابی توسط ابزار کفایت حرکتی برواینینکس-اوزرتسکی، قبل،بعد و3 ماه پس از اتمام مداخلات صورت‌گرفت. از نرم افزارSPSS-16 جهت انتخاب تصادفی نمونه ها وهمچنین تحلیل داده ها با استفاده‌از آزمون آنالیز واریانس در تکرار مشاهدات در سطح معناداری 05/0 استفاده‌شد.  نتایج: آنالیز اطلاعات ابزار کفایت حرکتی برواینینکس-اوزرتسکی حاکی از اختلاف معنادار آماری در گروه واقعیت مجازی نسبت‌به گروه کنترل در جلسه پس از درمان در زیر مجموعه های هماهنگی بینایی حرکتی (میزان تغییر میانگین- گروه واقعیت مجازی:53/1 وگروه کنترل:03/0) و هماهنگی حرکت اندام فوقانی (میزان تغییر میانگین- گروه واقعیت مجازی:23/1 وگروه کنترل:06/0) بود. آنالیز اطلاعات جلسه پیگیری ارزیابی نیز حاکی از ماندگاری نتایج در هر دو گروه مطالعه بود.  نتیجه‌گیری: انجام بازیهای حسی-حرکتی در محیط مجازی به دلیل تعاملی وانگیزشی بودن محیط وتمرینات مکررو فیدبک های فراوان آن، میتواند سبب بهبود هماهنگی چشم و دست کودکان مبتلا به فلج مغزی همی پلژی گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of sensorimotor games in virtual environment on eye-hand coordination of children with hemiplegic cerebral palsy

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Rostami 1
  • Sheida Javadipoor 1
  • Sahar Ghanbari 1
  • Batool Mandani 1
  • Reza Azizi Malamiri 2
چکیده [English]

Background and Objective: Virtual reality is a computerized technology with virtual environment and objects, which people manipulate virtual environment voluntarily through active participation. Aim of the present study was to determine the effect of sensorimotor play in virtual environment on eye-hand coordination of children with hemiplegic cerebral palsy. Materials and Methods: In this single blinded, randomized, controlled trial, eye-hand coordination of a convenience sample size of children with hemiplegic cerebral palsy (n=16) in Ahvaz city was measured in 2 equal groups. Treatment protocol consisted of one and half hours sessions of sensorimotor play in virtual environment for 4 weeks, every other day. Measures were conducted pre, post and 3 months after the treatment period by Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency. Sample randomization and data analysis by repeated measure ANOVA were conducted by SPSS-16 software with alpha level set at 0.05. Results: Data analysis for Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency was indicative of significant difference in virtual reality group compared to control group in visual motor coordination (mean change- virtual reality: 1.53, control: 0.03) and upper limb coordination (mean change- virtual reality: 1.23, control: 0.06). Follow up analysis showed retention of results in both groups.   Conclusion: Sensorimotor play in virtual environment through its characteristics such as interactive and motivational environment, repetitive practice, and augmented feedback can improve eye-hand coordination in children with hemiplegic cerebral palsy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual reality
  • Virtual environment
  • Eye-hand coordination
  • Hemiplegic Cerebral Palsy
  • Sensory-motor play