بررسی سمیَت سلولی ذرات نانوهیدروکسی آپاتیت بر سلول‌های فیبروبلاست رده L929

نویسندگان

1 مدیرگروه دپارتمان جراحی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد

2 دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد

3 آزمایشگاه بیولوژی سلولی و مولکولی دهان، دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مقدمه و هدف: هیدروکسی آپاتیت(Ca10(PO4)6(OH)2)HA یکی از مهمترین بیوسرامیک‌ها برای کاربردهای پزشکی و دندانپزشکی است؛ ولی  حلالیت پایین ذرات به کاهش اثر آن در ساخت استخوان osteoconductivity ) ) منجر شده است و درنتیجه،  ذرات نانو هیدروکسی آپاتیت (Nano-HA) با داشتن سطح تماس بیشتر  وحلالیت بالاتر نسبت‌بهHAمعمولی، مورد توجه بسیاری ازمحققان به‌عنوان یک پیوند موثر و جدید استخوانی واقع ‌شده‌است؛ اما مطالعات متعددی تناقض‌هایی  را در زمینه ی سازگاری زیستی  این ذرات نشان دادند. هدف از مطالعه حاضر بررسی سمیَت سلولی (Cytotoxicity) ذرات نانوهیدروکسی آپاتیت روی سلول‌های فیبروبلاست رده ی L929 است.  مواد وروش‌ها: این مطالعه به‌صورت تجربی انجام‌گرفت.پس از استریل نمودن ذرات Nano-HA آن را با غلظت‌های 15.75،32،65،125،250،500،1000،2000،4000،8000 ppm (Parts Per Million)تهیه‌کرده و روی 10000 سلول فیبروبلاست رده L929  اثر داده، در پایان، میزان حیات  سلول‌ها در زمان‌های 2 ، 24، 48 و 72 ساعت با استفاده ‌از تست MTT مورد ارزیابی قرار گرفت ؛ سپس در صد سمیَت سلولی نسبت‌به گرود کنترل در هر غلطت و زمان محاسبه شد و داده‌های حاصل با تست ANOVA آنالیزشد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که با افزایش غلظت و گذشت زمان  فعالیت حیاتی سلول‌ها کاهش یافته‌است؛ ولی این کاهش از لحاظ آماری معنی دار نبود(P>0.05).نتیجه‌گیری: نتایج  عدم  خاصیت سمیَت سلولی ذرات  Nano-HAرا در مجاورت  با سلول‌های فیبروبلاست رده L929 نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of cytotoxicity of hydroxyapatite nanoparticles on L929 fibroblast cells

نویسندگان [English]

  • Hossein Shahoon 1
  • Roya Hamedi 2
  • Zahra Yadegari 3
  • Vahid Majd Hosseiny 2
  • Naser Valaie 4
چکیده [English]

Background and Objective: Hydroxyapatite (Ca10(PO4 )6(OH)2)  is an important biomaterial in medical and dental applications. Due to low solubility of its particles, it has had little application in bone reformation. For this reason, nanohydroxyapatite (Nano-HA) with a higher surface area and higher solubility has attracted the attention of researchers as an effective strategy for bone grafting purposes. There have been controversies regarding biocompatibility of the latter particles. The purpose of this research was to evaluate the biocompatibility of nano-HA on L929 fibroblast cells. Materials and Methods: In this experimental study, nano-sized, rod- like hydroxyapatite particles sterilized, then L929 fibroblast cells were cultured on 96-well plate. Cells were exposed to nano-HA at the following concentrations: 15.75, 32, 65, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, and 8000 ppm. Later, for measuring the cell toxicity of the material, MTT method was utilized to measure the absorption, which evaluated the viability of the cells for each concentration and time point. The statistical ANOVA test was used in this study. Results: Results of this study showed that although cell viability decreased by increasing concentration and time but ANOVA analyze indicated that there was no significant difference between the groups (p>0.05). Conclusion: The results indicate that “Nano-HA" biomaterial has acceptable compatibility with L929 fibroblast cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano hydroxyapatite particles
  • cytotoxicity
  • L929 fibroblast cells
  • MTT