بررسی اثر فراکشن ایمونومدولاتور سیر (R10) بر فشارخون، پروتئین،کراتیتن و اسید اوریک موش باردار و غیر باردار

نویسندگان

1 گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

2 ایمنولوژی دانشگاه شاهد

3 مرکز تحقیقاتی تنظیم پاسخ‌های ایمنی دانشگاه شاهد

4 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی ،دانشگاه شاهد

5 گروه تشریح و پاتولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

6 گروه ایمونولوژی و مرکز تحقیقاتی تنظیم پاسخ‌های ایمنی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه: با توجه به اثراتی که سیر بر سیستم ایمنی دارد و رابطه ای که بین سیستم ایمنی و نتیجه بارداری به‌ اثبات‌ رسیده بر آن شدیم اثر فراکشن ایمونومدولاتور سیر ( R10 ) را بر پارامترهای مهم در دوران بارداری بررسی ‌کنیم.مواد و روش‌ها: 30 راس موش بالب سی ماده یک هفته بعد از جفتگیری به چهار گروه دریافت کننده فراکشن R10 به مدت یک هفته، دو هفته و  گروه‌های کنترل متناسب با خود تقسیم‌شدند. تزریق فراکشن با دوز 2/0 میلی گرم بر کیلوگرم به‌صورت درون صفاقی و تا روز هجدهم بارداری ادامه‌داشت؛ در این فاصله، فشارخون موش‌ها اندازه‌گیری و برای سنجش پروتئین و کراتینین نمونه  ادرار و به‌منظور سنجش اسیداوریک  نمونه سرم جمع‌آوری شد.نتایج:  تزریق 2/0 میلی گرم بر کیلوگرم فراکشن R10 سیر به مدت دو هفته موجب افزایش معنی دار فشارخون سیستولی و کاهش معنی دار پروتئین ادرار و نسبت پروتئین به کراتینین ادرار موش‌های غیرباردار گشت. کراتینین ادرار در هیچ یک از گروه‌ها تفاوت معنی دار نداشت. هر دو گروه باردار و غیرباردار دریافت‌کننده دو هفته فراکشن اسید اوریک بالاتری نسبت‌به گروه کنترل نشان‌می‌دهند. نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه دوز استفاده‌شده از فراکشن R10 سیر در این مطالعه که از دوزهای  موثر بر سیستم ایمنی بیشتر بوده‌است  اثر افزایشی بر فشارخون و اسید اوریک سرم دارد ،  و ازآنجایی‌که تغییرات مشاهده‌شده در جهت ایجاد  پراکلامپسی است، احتیاط در مصرف مقادیر بالای سیروفراکشن R10 در زمان بارداری و مطالعات بیشتر در مدل‌های حیوانی و انسان پیشنهادمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of immunomodulator fraction of garlic (R10) on blood pressure, protein, creatinine and uric acid in pregnant and non-pregnant mice

نویسندگان [English]

 • Sakine Moaied mohseni 1
 • Ensieh Sadat Mirsharif 2
 • Fatemeh Aiiobi 2
 • Marzieh Eghtedardoost 3
 • Seiied Mohamed Reza Emadi 4
 • Marjan Heshmati 5
 • Tooba Ghazanfari 6
چکیده [English]

Background and Objective: Due to the effect of garlic on immune system and a relationship between immune responses and pregnancy outcome, we designed this study to evaluate the effect of immunomodulator fraction of garlic (R10) on main parameters in pregnancy period. Materials and Methods: One week after mating of 30 female BALB/c mice, they were divided into four groups: one group received R10 fraction for one week, one group received R10 fraction for two weeks and their corresponding control groups. Intraperitoneal injection of 0.2 mg/kg of the fraction continued until 18th days of pregnancy. During this time, blood pressure was measured and their urine for protein and creatinnine assay and serum for uric acid assay were collected. Results: Injection of 0.2 mg/kg of R10 fraction for two weeks significantly increased systolic blood pressure, declined urine protein and protein to craetinene ratio in non-pregnant mice. No significant difference was observed regarding urine creatinine between the groups. In both groups (i.e. pregnant and non-pregnant), serum level of uric acid increased as compared to control group.  Conclusion: Garlic isolated R10 fraction which was used at a higher dose in this study compared to its immunostimulatory dose increased blood pressure and uric acid. Since this may cause preeclampsia, it is suggested to have precaution for use of high dose garlic and R10 fraction in pregnancy period and more study are warranted on pregnancy in human and animal models.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Immunomodulator fraction of garlic (R10)
 • Blood pressure
 • protein
 • Creatinine
 • Uric acid
 • Preeclampsia
 • Pregnant