تأثیر مداخله آموزشی مدون بر اساس الگوی توانمندسازی فردی بر رفتارهای ارتقا‌دهنده سلامت در دوران یائسگی

نویسنده

گروه بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری ساوه، دانشگاه علوم پزشکی اراک

چکیده

مقدمه و هدف: علائم و عوارض یائسگی می­تواند بر سلامت و رفاه زنان تأثیرگذار باشد. از جمله اقدام­های مؤثر در تعدیل این علائم، انجام رفتارهای ارتقا­دهنده سلامت است، پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش بر اساس الگوی توانمندسازی فردی بر رفتارهای ارتقا­دهنده سلامت زنان شهرستان زرندیه در دوران یائسگی انجام­شده­است.  مواد و روش­ها: در این مطالعه نیمه­تجربی تصادفی­شده شاهددار، 90 زن یائسه تحت پوشش مراکز شهری زرندیه به روش تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار­گرفتند (هر گروه 45 نفر). ابزار گردآوری اطلاعات پرسش­نامه طراحی­شده بر اساس الگوی توانمندسازی فردی و رفتارهای ارتقا­دهنده سلامت بود. بر اساس اطلاعات به­دست­آمده از پیش­آزمون مداخله آموزشی، طراحی و برای گروه مورد اجرا­شد، سه ماه بعد از آموزش، با استفاده از همان پرسش­نامه اولیه، پس­آزمون انجام و اطلاعات جمع­آوری­شده با آزمون­های تی و کای دو تجزیه­و­تحلیل شد. یافته­ها: بعد از مداخله آموزشی میانگین نمرات اجزای الگوی توانمندسازی (آگاهی، نگرش، عزت نفس و خودکارآمدی) و رفتارهای ارتقادهنده سلامت در گروه مداخله نسبت­به گروه کنترل تفاوت معنی­دار آماری را نشان­داد (P < 0/05)؛ همچنین همبستگی مثبت و معنی­داری میان رفتارهای ارتقادهنده سلامت و سازه­های الگوی توانمند­سازی مشاهده­شد.  نتیجه­گیری: طراحی و اجرای برنامه آموزشی بر اساس الگوی توانمندسازی تأثیری مثبت بر رفتارهای ارتقای سلامت دوران یائسگی دارد؛ بنابراین به­کارگیری این الگو در طراحی برنامه­های آموزشی توصیه­می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of educational intervention based on empowerment model of health promotion behaviors on menopautic women

چکیده [English]

Background and Objective: Menopausal symptoms and problems can affect women's health and well-being. It is important to develop interventions to alleviate symptoms, Health promotion behaviors may prove useful in alleviating symptoms. The purpose of this study was to determine the effect of education based on empowerment model on health promotion behaviors in the menopautic women in Zarandieh. Materials and Methods: In this random quasi-experimental control study, samples were 90 menopautic women that were covered by Health Center of Zarandieh and were randomly allocated to case and control groups (45 in each). Data gathering instrument was a questionnaire based on empowerment model on Health promotion behaviors. According to the data obtained of pre-test, the educational intervention was designed and performed for test group. Three months after the intervention, the post test was performed using just primary questionnaire and data were then analyzed with χ2 and t-tests. Results: Findings showed that after intervention, mean scores of empowerment model constructs (knowledge, attitude, self-efficacy, self-esteem) and  health promotion behaviors showed significant difference in case group related to control group (p < 0.05). Also a statistically significant positive correlation was found between health promotion behaviors and all empowerment model constructs.  Conclusion: Planning and implementation of health education intervention based on empowerment model have positive effect on health promotion behaviors. Thus, it is recommended to use this model in design of health education programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Empowerment model
  • Health promotion behaviors
  • Menopausal