تأثیر تمرین استقامتی و عصاره پسته وحشی (بنه) بر سطح استراحتی ویسفاتین و لیپیدهای پلاسما

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران

2 دانشگاه مازندران

3 دانشکده زیست و علوم جانوری، دانشگاه مازندران

چکیده

مقدمه و هدف: ویسفاتین، پپتید 491 اسید آمینه­ای و یک عامل افزاینده پیش­سلول  B شناخته­شده که در بافت احشایی بیان­شده و نقشی مهم را در هموستاز انرژی بازی­می­کند. این پژوهش قصد­دارد تا تأثیر تمرین استقامتی و  عصاره­ بنه را  بر سطح استراحتی ویسفاتین و لیپیدهای پلاسما در موش­های صحرایی ماده بررسی­کند.  مواد و روش­ها: 28 سر موش صحرایی (شش تا هشت هفته­ای و 122-180 گرم) به­طور تصادفی به چهار گروه کنترل سالین، کنترل بنه، تمرین سالین و تمرین بنه تقسیم­شدند. گروه­های تمرینی به مدت هشت هفته (5روز در هفته، به مدت 60 دقیقه و سرعت 25 متر بر دقیقه با شیب صفر) تمرین­کردند؛ عصاره  بنه و سالین نیز به مدت چهار هفته به­طور دهانی به آزمودنی­ها خورانده­شد. 72 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی و پس از 4 ساعت ناشتایی،  بافت برداری انجام­شد. داده­ها با روش آماری آنالیز واریانس یک­طرفه تحلیل­شدند. نتایج: گروه-تمرین بنه میانگین وزن، سطح استراحتی ویسفاتین، غلظت تری­گلیسرید و گلوکز پلاسمایی پایین­تر و کلسترول تام و  ATP < /font>پلاسمایی بالاتری نسبت­به دیگر گروه­ها داشت که از نظر آماری معنی­دار نبود. نتیجه­گیری: نتایج پژوهش از آن حاکی است که تمرین استقامتی همراه با عصاره بنه ممکن است بیشتر از فعالیت ورزشی صرف یا مصرف عصاره بنه به­تنهایی بر سطوح استراحتی وبسفاتین و بسیج لیپیدی مؤثر باشد؛ همچنین نتایج نشان­دادند که سطوح پایین­تر ویسفاتین پلاسما در گروه تمرین بنه با افزایش غلظتATP  همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of endurance training and Pistacia atlantica (bene) extraction on resting plasma visfatin and lipids levels in female rats

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghanbari Niaki 1
  • Rozita Fathi 1
  • Fariba Shahandeh 2
  • Mohsen Yazdani 2
  • Akbar Hajizadeh 3
چکیده [English]

Background and Objective: Visfatin a 491 amino acid peptide is expressed as a Pre-B cell colony-enhancing factor or Nicotinamide phosphoribosyltransferase and might be  regulated by several factors such as nutritional status, physical stress, suggesting a regulatory role of peripheral visfatin in energy homeostasis. The purpose of the present study was to investigate the effects of endurance training and bene extraction on resting plasma visfatin and lipids concentrations in female rats. Material and Methods: Twenty eight adult Wistar female rats (6–8 weeks old, 122–180 g) were used for this study. Animals were divided into four groups including: salin control, bane control, salin training and bane training. Training group was given exercise on a motor-driven treadmill for 8 weeks (at 25 m/min, 0% grade, for 60 min/day, 5 days/week). Rats were sacrificed 72 h after the last session of exercise and 4 h fasting. A one-way ANOVA was used. Results: The data show that the mean body weight, resting plasma visfatin, triglyceride, and glucose concentrations were lower in bene-trained rats when compared with other groups but the differences statistically did not reach to a significant level.  Conclusion: The current results indicated that exercise plus bene extraction might have more impact on resting levels of visfatin and lipid mobilization than exercise or bene extraction alone. Data also indicate that a lower amount of visfatin in Bene-trained group was accompanied with higher plasma ATP concentration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visfatin
  • Energy balance
  • Endurance training
  • Pistacia extract (Bene)