غنی‌سازی کتابخانه ژنی نانوبادی علیه پروتئین سطحی ویروس پاپیلومای انسانی عامل سرطان دهانه رحم

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

2 گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه و هدف: ویروس پاپیلومای انسانی، عامل اصلی سرطان دهانه رحم است و به­راحتی از فردی به فرد دیگر منتقل می­شود. برای جلوگیری از انتشار این ویروس، نیاز به تشخیص زود­هنگام و حساس سرطان دهانه رحم به­خوبی احساس می­شود. هدف از این مطالعه، غنی­سازی کتابخانه فاژی به­منظور جداسازی نانوبادی­های اختصاصی علیه پروتئین 1L ویروس پاپیلومای انسانی است. از این نانوبادی­ها می­توان در کیت­های تشخیصی با حساسیت بالا برای سرطان دهانه رحم استفاده­کرد.مواد و روش­ها: تکثیر فاژهای حاوی کتابخانه نانوبادی در باکتری Escherichia coli انجام­شد و غنی­سازی کتابخانه به کمک روش نمایان­سازی فاژی صورت­گرفت. به­منظور اطمینان از غنی­سازی، تعداد فاژهای حاصل از هر مرحله شمرده شد و محصولات حاصل از هر مرحله غنی­سازی به کمک روش پلی کلونال فاژ الایزا مورد بررسی قرار­گرفتند؛ سپس بهترین کلون­ها از طریق روش مونوکلونال فاژ الایزا جداسازی شدند و با کمک تعیین توالی ژنی صحت آنها تأیید­شد.یافته­ها: صحت فرایند غنی­سازی از طریق افزایش تعداد کلون­ها در خروجی غنی­سازی و افزایش اختلاف جذب نوری با کمک روش فاژ الایزا، در طول موج 450 نانومتر به­اثبات­رسید و در انتها، 4 کلون به عنوان بهترین کلون­ها انتخاب­شدند.نتیجه گیری: پس از سه مرحله غنی­سازی، کتابخانه فاژمیدی علیه پروتئین 1L چهار سویه ویروس پاپیلومای انسانی غنی­سازی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enrichment of nanobody gene library against human papillomavirus as the main cause of cervical cancer

نویسندگان [English]

  • Sara Minaeian 1
  • Fatemeh Rahbarizadeh 2
  • Sayyed Hamid Zarkesh- Esfahani Sayyed Hamid Zarkesh- Esfahani 1
  • Davoud Ahmadvand 3
چکیده [English]

Background and Objective: The human papillomavirus (HPV) is the main cause of cervical cancer. The symptoms of the disease are non-specific and it can be transferred from one person to another one. In order to prevent the spread of HPV virus and reducing mortality rate of cervical cancer, early detection programs are needed. Accurate and highly sensitive test is essential for screening examination. So, in this study, our aim was enrichment of nanobody library against HPVs L1 proteins to isolate clones which produce specific nanobody against L1 proteins. In the future, these nanobodies can be used in highly sensitive diagnostic kits for early detection of cervical cancer. Materials and Methods: The phagmids of polyclonal library were amplified in Escherichia coli strain TG1. Panning of library and selection of clones were carried out against HPV L1 protein. The titer of output phagmids and optical density in Phage-ELISA were evaluated. The best clones were isolated by monoclonal phage ELISA method and checked by sequencing and colony PCR.  Results: An increase in the number of output clones in consecutive rounds of panning and the rise in the difference of OD450 in phage ELISA shows the accuracy of the enrichment process. At last, 4 clones were isolated as best ones.  Conclusion: This study proved that after three rounds of panning, the phagmid library was enriched for anti HPVs L1 nanobodies and isolation of specific clones against this antigen were accomplished. By use of these anti HPV L1 nanobodies in laboratory kits, new hopes for early diagnosis of precancerous lesions with high reliability can be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanobody
  • Human papilomavirus
  • Phage display
  • L1 protein