بررسی مقایسه‌ای آنتی‌اکسیدان‌های بزاق در دیابت بارداری و زنان باردار سالم

نویسندگان

1 گروه بیماری‌های دهان دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

2 گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

3 گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

4 گروه آمار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

5 گروه بیماری‌های دهان دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

6 گروه بیماری‌های دهان دانشکده دندانپزشکی و عضو مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

چکیده

مقدمه و هدف: در مطالعات محدودی که درباره نقش استرس­های اکسیداتیو در دیابت بارداری صورت­گرفته­اند، افزایش آنها و اختلال در دفاع آنتی­اکسیدان­ها، یکی از عوامل ابتلاء بیان­شده­است. هدف از این مطالعه، بررسی مقادیر آنتی­اکسیدان­ها در بزاق زنان مبتلا به دیابت بارداری نسبت­به زنان باردار سالم بود.مواد و روش­ها: در این مطالعه نیمه­تجربی از 35 زن باردار مبتلا به دیابت بارداری 35 زن باردار سالم با محدوده سنی 20 تا 40 سال  و شاخص توده بدنی 25 تا 40  مقدار 5 میلی­لیتر   بزاق غیر تحریکی جمع­آوری­شد. فعالیت آنزیم سوپراکسید دسموتاز، اسیداوریک و ظرفیت تام آنتی­اکسیدانی بزاق با استفاده از کیت­های مخصوص با روش اسپکتروفتومتری  اندازه‌گیری شد. تجزیه­و­تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS و آزمون t صورت­گرفت. نتایج: مقدار آنزیم سوپراکسید دسموتاز در بزاق افراد مبتلا کاهشی معنی­دار را نشان­داد (001/0P < ). تغییرات ظرفیت تام آنتی­اکسیدانی در دو گروه از نظر آماری معنی­دار نبود؛ (376/0P=). تغییرات اسیداوریک نیز همانند ظرفیت تام آنتی­اکسیدانی از نظر آماری معنی­دار نبود (663/0P=). نتیجه­گیری: به­نظر­می­رسد کمبود آنتی­اکسیدان­ها و عدم توانایی سیستم آنتی­اکسیدانی در دفاع در مقابل استرس­های اکسیداتیو در پاتوژنز دیابت بارداری نقش­داشته­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative evaluation of salivary antioxidants in gestational diabetes and healthy pregnant women

چکیده [English]

Background and objective: Few studies have shown the role of oxidative stress in gestational diabetes mellitus. Increased oxidative stress and antioxidant defense dysfunction could be one of the etiologic factors in gestational diabetes mellitus. The aim of this study was to evaluate levels of salivary antioxidants in pregnant women with gestational diabetes mellitus and their comparison with non-diabetic pregnant women. Materials and Methods: In this semi-experimental study that was done in 2009-2011 in Hamadan, 5 cc unstimulated saliva from 35 gestational diabetics and 35 non-diabetic pregnant women with an age range of 25-40 and BMI of 25-40 was collected. Enzyme activity of superoxide dismutase, uric acid and total antioxidant capacity were measured with special kits by spectrophotometric method. Data were analyzed by t-test using SPSS program. Results: Activity of superoxide dismutase in gestational diabetes mellitus was significantly lower than control group (p < 0.001). Total antioxidant capacity changes was not significant and uric acid changes was also the same as total antioxidant capacity level and was not significant (p=0.663).  Conclusion: Antioxidants deficiency and altered response to elevated levels of oxidative stress seems to have a role in pathogenesis of gestational diabetes mellitus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • antioxidant
  • Gestational diabetes
  • Saliva