برآورد دوزهای هدف با استفاده از روش MCPMod در مطالعات دوز-پاسخ

نویسندگان

1 گروه آمارزیستی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی

2 دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه و هدف: تعیین مدل مناسب و درنهایت برآورد دوزهای دقیق از اهداف کلیدی در مطالعات   دوز-پاسخ است.  روش MCPMod، روشی جدید است که در انتخاب مدل مناسب و براورد دوزهای هدف استفاده­می­شود و محدودیت روش­های موجود را ندارد؛ در این روش، انتخاب مدل بر­مبنای آزمون فرض انجام­می­شود و یکی از فرض­های اساسی مطالعات دوز-پاسخ که افزایشی­بودن میانگین پاسخ هاست، در­نظر­گرفته­می­شود.  هدف این مطالعه، تعیین مجموعه مدل­های مناسب با استفاده از روش  MCPMod و براورد میانه و بیشترین دوز مؤثر در داروی آنتی­اسپاسمودیک است. مواد و روش­ها: در این تحقیق، 7 دوز داروی آنتی­اسپاسمودیک و در هر دوز ده خوکچه هندی بررسی­شدند.  همچنین از آماره  برای انتخاب مدل استفاده­شد و پنج مدل خطی، ایماکس، لگ خطی، نمایی و لجستیک برای برازش به داده­ها در­نظر­گرفته­شد. در­نهایت برای براورد میانه و بیشترین دوز موثر، از روش MCPMod  استفاده و تحلیل داده­ها به کمک نرم­افزار R انجام­شد. یافته­ها: در تمام مدل­ها آزمون فرض معنادار شد و آماره  بیشتر از مقدار مبنا بود .  بیشترین آماره  مربوط به مدل ایماکس و برابر با 21/10 بود.  میانه دوز موثر 5-10 17 و بیشترین دوز موثر 007/0 برآوردشد. نتیجه­گیری: با توجه به انعطاف­پذیر­بودن روش MCPMod،  به­نظر­می­رسد که این روش برای انتخاب مدل و در­نهایت براورد دقیق دوزهای هدف در مطالعات دوز-پاسخ، روشی مناسب و کاراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of target doses by MCPMod method in dose-response studies

نویسندگان [English]

  • Alireza Akbarzadeh Bagheban 1
  • Malihe Nasiri 2
  • Hamid Alavi Majd 1
چکیده [English]

Background and Objective: Determining adequate model and estimation of target dose with high precision is a key goal in dose-response studies. MCPMod is a new method that used for model selection and estimation of target doses and unlike other methods it does not have any limitation.  In this method, selection of models has performed by hypothesis testing also increasing responses that are a critical assumption, is assumed in MCPMod method.  The purpose of this study is determining of good models by MCPMod method and estimation of the median and maximum effective dose of antispasmodic medicine. Materials and Methods: Seventy piggy were surveyed in seven groups (n=10) and one dose was studied in each group. We used Tm statistic for model selection and logistic, log-linear, linear, exponential and Emax models were used for data analysis. Then, for estimation of median and maximum effective dose, we used the method of MCPMod method and R software was used for data analysis.  Results: In all of the models, hypothesis tests were significant (p < 0.001). Emax model had the maximum Tm (Tm=10.21). Median and maximum effective dose were estimated 17*10-5 and 0.007 respectively.  Conclusion: In addition to flexibility of MCPMod method, it seems this method is efficient for model selection and estimation of target doses in dose-response studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Median effective dose
  • Maximum effective dose
  • modeling
  • Dose-response
  • Multiple testing