کلاتینگ یون فروس، رادیکال‌زدایی نیتریک اکساید و سمیت سلولی اسانس مرزه سهند

نویسندگان

چکیده

مقدمه و هدف: استفاده از گیاهان به عنوان آنتی­اکسیدان در فراوری­های غذایی،  امیدی برای جایگزینی آنتی­اکسیدان­های سنتتیک است. درباره خواص بیولوژیک اسانس مرزه سهند تاکنون مطالعه و بررسی نشده­است.  مواد و روش­ها: فعالیت کلاتینگ یون فروس، رادیکال­زدایی نیتریک اکساید و سمی­بودن سلولی اسانس های مرزه سهند و مرزه تجاری بررسی و مقایسه گردید.  نتایج: واکنش کلاتینگ وابسته به دوز و با IC50 برابر 750 و 190 میکروگرم به ترتیب در اسانس مرزه سهند و مرزه تجاری بود. قدرت رادیکال­زدایی نیتریک اکساید با IC50  برابر 6 و 195 میکروگرم اسانس به ترتیب در مرزه سهند و مرزه تجاری تعیین­شد. فنل کل اسانس­های بالا به ترتیب معادل 53/8±5/170 و24/2±83/23 میکروگرم گالیک اسید در هر میلی­گرم نمونه تعیین­شد. سمیت سلولی اسانس مرزه سهند و مرزه تجاری بر سلول­های طبیعی انسان به صورت 50 درصد غلظت ممانعت (IC50) به­ترتیب μg 66/253 و μg 1490 و این سمیت در خصوص سلول­های سرطانی به­ترتیب  μg 19/0 و μg 09/1 بود. نتیجه‌گیری: نتایج نشان­دهنده ارزش غذایی این­گونه گیاهان در پیشگیری از تشکیل محصول­های سمی نیتروژن واکنشگر بوده، مرزه می­تواند به عنوان یک آنتی­اکسیدان خوب مستقیم NO و O2− را بزداید. با توجه با  خاصیت کشندگی سلول­های سرطانی اسانس با مقادیر کم اسانس می توان نتیجه­گرفت که در مبارزه با سلول­های سرطانی، اسانس مرزه بر به سلول­های طبیعی آسیبی­نمی­رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ferrous ion chelating, nitric oxide radical scavenging and cytotoxicity of Satureja sahendica Bornm. essential oil

نویسندگان [English]

 • Mehdi Dadashpour
 • , Iraj Rasooli
 • Mohammad Bagher Rezaei
 • Fatemeh Sefidkon
 • Massoud Taghizadeh
 • Shakiba Darvish Alipour Astaneh
چکیده [English]

Background and Objective: Utilization of plants as antioxidants in food processing is a hope for substitution of synthetic antioxidants. Biological properties of Saturejasahendica Bornm. essential oils have not been studied yet.  Materials and Methods: Ferrous ion chelating, nitric oxide radical scavenging and cytotoxicity of S. sahendica and commercial Satureja essential oils were studied.  Results: Chelating reaction was dose dependent with an IC50 of 750 and 190 µg in S sahendica and the commercial oils respectively. S.sahendica oil with 39.5 fold flavonoid content exhibited nitric oxide radical scavenging with an IC50 of 6 and 195 µg in S sahendica and the commercial oils respectively. The total phenolics of Satureja sahendica and the commercial Satureja were 170.5 ± 8.53 and 23.83 ± 2.24 µg Gallic acid equivalent per mg sample. The concentrations from S. sahendica and commercial satureja oils required to exert 50% fatal effect (IC50) on healthy human normal lymphocytes and Hela cells were 253.66, 1490, 0.19, and 1.09 µg respectively.  Conclusion: The results indicate nutritional value of these plants in preventing formation of toxic reactive oxygen species and that Satureja, as a good antioxidant, can directly scavenge NO and O2−. With a view to cancerous cells killing properties of the oils at their lower concentrations, one may conclude applicability of these oils in combating cancerous cells without having a adverse effect on normal healthy cells.

کلیدواژه‌ها [English]

 • antioxidant
 • Nitricoxide radical scavenging
 • Chelating
 • Essential oils
 • Satureja