نقش نیتریک اکساید هسته مرکزی آمیگدال در بیان رفتار پاداشی مرفین در موش سفید بزرگ

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد

3 گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه و هدف: نالوکسون با مرفین در بیان علائم رفتاری پاداشی، تداخل دارد. L-آرژینین، ترجیح مکانی ناشی از مرفین را افزایش و L-NAME این جریان را کاهش­می­دهد. در این پژوهش آثار تزریق L- آرژینین و L-NAME به هسته مرکزی آمیگدال بر بیان رفتارهای جستجوی دارو (ایستادن، بوکشیدن و تردد بین دو بخش دستگاه) القایی مرفین بررسی­شد.  مواد و روش­ها: آزمایش­ها روی موش بزرگ نر نژاد ویستار (g 250-200( انجام­گرفت. حیوانات با دستگاه استروتاکس در مختصات هسته مرکزی آمیگدال به صورت دو­طرفه کانول­گذاری شدند و یک هفته، دوره بهبود را گذراندند. ترجیح مکانی به روش غیر طرفدار، طی برنامه­ای پنج روزه در سه مرحله آشنایی، شرطی­سازی و آزمون اجرا­شد. در طول شرطی­سازی، مرفین به صورت زیر جلدی روزی یک­بار، عوامل نیتریک اکساید به داخل هسته و نالوکسون به صورت داخل صفاقی 10 دقیقه قبل از آزمون تزریق­شد.  یافته­ها: مرفین (s.c mg/kg10-5/2) کاهشی معنی­دار را در رفتارهای جستجوی دارو نسبت به گروه کنترل نشان­داد و تجویز نالوکسون (i.p < /span>  mg/kg4/0-1/0) قبل ازآزمون پاسخ­های القایی مرفین را تقویت­کرد. تزریق L- آرژینین (µg/rat 3-3/0) به آمیگدال مرکزی مقدم بر تزریق نالوکسون (mg/kg 4/0) بر بیان علائم افزایش معنی­دار داشت ولی تزریق L-NAME (µg/rat 3-3/0) مقدم بر L- آرژینین (µg/rat 3/0)، پاسخ L-آرژینین را متوقف کرد.  نتیجه­گیری: نالوکسون به عنوان اگونیست گیرنده اپیوییدی با مرفین در القای آثار رفتاری در مدل شرطی رقابت­می­کند و NO در هسته مرکزی آمیگدال با مرفین در بیان این آثار تداخل نشان­می­دهد. شاید مطالعه حاضر بتواند تداخل بین مرفین و NO هسته مرکزی آمیگدال را بر بیان رفتارهای جستجوی دارو تأییدکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of CeA nitric oxide on expression of morphine reward behavior in the rat

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Rahimpour 1
  • Manizheh Karami 2
  • Mohammadreza Jalali Nadoushan 3
چکیده [English]

Background and Objective: Naloxone shows interaction with the morphine in expression of reward behaviors. L-arginine increases morphine induced conditioned place preference, whereas L-NAME decreases this process. In this project, effects of injections of L-arginine and L-NAME intra-CeA on morphine induced drug-seeking behaviors including rearing, sniffing and compartment entering were investigated.  Materials and Methods: Animals (male Wistar rats weighing 200-250 g) were cannulated bilaterally by stereotaxis apparatus for the CeA coordinates and passed a recovery period lasting one week. Conditioned place preference was conducted using a five-day schedule of an unbiased procedure including three phases (pre-conditioning, conditioning, and test). Morphine was injected subcutaneously through the conditioning once a day. NO agents were intra-nucleus injected but the administration of naloxone was intraperitoneally 10 min prior to testing.  Results: morphine (2.5-10 mg/kg s.c) induced a significant decrease in drug-seeking behaviors compared with the control group. Naloxone (0.1-0.4 mg/kg i.p) potentiated the morphine-induced responses. When L-arginine (0.3-3 µg/rat) injected intra–CeA before injection of naloxone (0.4 mg/kg) pre-testing showed a significant increase effect on the behaviors but injection of L-NAME (0.3-3 µg/rat) intra–CeA prior to L-arginine (0.3 µg/rat) pre-testing blocked the response to L-arginine. Conclusion: Naloxone, an opioid receptor agonist, competes with morphine in inducing the behaviors in the conditioning model and NO in the CeA shows interaction with morphine in expressing these effects. Present finding may confirm that there is an interaction between NO in the CeA and morphine in expressing the drug-seeking behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphine
  • Nitric oxide
  • Central amygdale
  • L-arginine
  • L-NAME
  • Drug seeking behavior