بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به هپاتیت C و مقایسه آن با افراد سالم و ارائه یک مدل ساختاری

نویسندگان

1 آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری، مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2 آموزش بهداشت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

3 گروه بیماریهای گوارش و مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده

مقدمه و هدف: هپاتیت c، یک بیماری بدون علامت است و کیفیت زندگی، نگرانی مهم در این بیماران محسوب می­شود. در این تحقیق، کیفیت زندگی در بیماران هپاتیتc  با افراد سالم مقایسه­شده، در نهایت یک مدل ساختاری ارائه­گردید.  مواد و روش­ها: این تحقیق به صورت تحلیلی روی 61 بیمار و 78 فرد سالم انجام­گرفت. در این تحقیق، پرسشنامه­ای که تلفیقی از ابزار sf-36  موردی  و کیفیت زندگی سوئدی است استفاده و سپس داده­ها با بهره­گیری از spss(16) و لیزرل 80/8  تحلیل گردید.  نتایج: نمره انطباق­یافته کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در گروه آزمون (95/3 ± 77/60 ) و در گروه کنترول (80/4 ± 14/67) بود؛ همه سازه­های مدل پبش­بینی­شده، ارتباطی معنی دار با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت نشان­داد. سن و ALT  به ترتیب با ضرایب مسیر (ضریب­های استاندارد β ) 15/0، 19/0- قدرت پیش­بینی­کنندگی سلامت جسمی،  سن و بیماری­های همراه با ضریب مسیر 26/0 ، 36/0- قدرت پیش­بینی­کنندگی سلامت روانی را داشتند. سلامت جسمی در مقام یک میانجی 95 درصد و سلامت روانی 78 درصد واریانس را در کیفیت زندگی تعیین می­کنند.  نتیجه­گیری: هپاتیتc  مسئول بیشترین تغییر در کیفیت زندگی است. هرگونه تلاش در مدل‌های ساختاری پیش­بینی­کننده  کیفیت زندگی ، نقشی معنی­دار در حل دشواری­های این بیماران ایفا­می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of life quality in patients with Hepatitis C and its comparison with healthy people and presentation of a structural model

نویسندگان [English]

  • Atefeh Ghanbari 1
  • Rabiolla Farmanbar 2
  • Fariborz Mansour-Ghanaei 3
چکیده [English]

Background and objective: Hepatitis C is an asymptomatic disease. The quality of life is a major concern in these patients. In this research, we compared quality of life in hepatitis c with healthy people and finally presented a structural model about it. Materials and Methods: This is an analytical study in which a total of 61 patients with confirmed hepatitis C and 78 healthy accompaniers of them were included. A questionnaire composed of Persian translation of SF-36 items and Sweden QOL was used for measuring the HRQOL. Then, data were analyzed using SPSS16 and LISREAL 8.80. Results: Total adjusted score of HRQOL (mean ± SE) was 60.77 ± 3.95 and 67.13 ± 4.80 in patients versus control group (p < 0.0001). Age and ALT were 0.15 and -0.19 and had a path coefficient respectively with physical health. Age and Co disease were 0.26 and -0.36 and had a path coefficient respectively with psychological health. Physical health as a mediator accounted for 95 % of the variance and psychological health as a mediator accounted for 78 % of the variance in quality of life.  Conclusion: This study showed that hepatitis C is responsible for great alterations in HRQOL. Every effort is to be made to provide structural models in prediction of quality of life that would play a significant role in resolving of problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hepatitis C
  • Health related quality of life
  • Structural model