پاسخ وابسته به دوز و زمان رده سلولی لوکمیایی NB4 به تیمار با داروی آرسنیک تری‌اکسید

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 گروه ژنتیک مولکولی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پزشکی تهران

3 گروه ژنتیک مولکولی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن

چکیده

مقدمه و هدف: آرسنیک تری اکسید (ATO) در مقام دارویی توانمند برای درمان سرطان پرومیلوسیتیکی خون (APL) محسوب­می­شود، به­ویژه در بیمارانی که به عود سرطان دچار شده­اند. با وجود این، ساختار عمل آن، هنوز به­طورکامل مشخص نیست. در این تحقیق، اثرهای سایتوتوکسیک این دارو روی سلول­های سرطانی APL بررسی­شده­است.  مواد و روش‌ها: در این مطالعه پژوهشی تحلیلی، رده سلولی NB4 در جایگاه مدلی برای ارزیابی اثرهای سایتوتوکسیک آرسنیک تری اکسید در سلول­های  APLبه­کاررفته­است. سلول­هایNB4  در حضور غلظت­های مختلف Mµ٥/٠، Mµ١ و Mµ٢ آرسنیک تری اکسید در زمان­های 24، 48 و 72 ساعت انکوبه شدند و تست MTT (دی متیل تیازول- دی فنیل تترازولیوم بروماید) روی آنها انجام­شد. یافته­ها: نتایج به­دست­آمده از این آزمون نشان­داد که آرسنیک تری­اکسید به صورت وابسته به دوز و زمان، کاهش معنی­دار بقای سلول­های NB4 و مهار رشد سلولی را باعث می­شود.  نتیجه­گیری: نتایج مطالۀ حاضر نشان­می­دهد که سلول­های لوکمیایی به­شدت تحت تأثیر اثرهای سایتوتوکسیک آرسنیک تری اکسید قرارمی­گیرند که تاٌکیدی است بر نقش آن به عنوان یک عامل درمانی مؤثر در کنترل لوکمیای پرومیلوسیتیک حاد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dose- and time-dependent response of human leukemia cell line NB4 to arsenic trioxide treatment

نویسندگان [English]

  • Maedeh Sharifizadeh 1
  • Mehrdad Hashemi 2
  • Ali Nazemi 3
چکیده [English]

Background and Objective: Although arsenic trioxide has been shown to be a potential drug in treatment of APL, most notably in patients with relapsed APL, the underlying mechanisms remains unclear. In this study, the cytotoxic effect of ATO on APL cancer cells was evaluated. Materials and Methods: In this basic-applied study, the human leukemia (NB4) cell line was used as a model to evaluate the cytotoxic effects of arsenic trioxide in APL cells. NB4 cells were exposed to different concentrations of ATO (0.5, 1, 2 µM) for 2, 4 and 6 days and dimethylthiazol diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay was applied to them.     Results: Data obtained from this assay indicated that arsenic trioxide significantly reduced the viability of NB4 cells and inhibited cell growth in a time and dose dependent manner. Conclusion: Findings from the present study indicate that arsenic trioxide is highly cytotoxic to human leukemia cells, supporting its use as an effective therapeutic agent in the management of acute promyelocytic leukemia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arsenic trioxide
  • Acute promyelocytic leukemia
  • NB4 cells
  • cytotoxic