اثر هشت هفته تمرین‌های دایره‌ای بر بیان ژن AGRP لنفوسیت کشتی‌گیران تمرین‌کرده

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه فیزیولوژی ورزش ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه مازندران

چکیده

مقدمه و هدف: پروتئین وابسته به آگوتی(AGRP < /span>) یک پپتید اشتها آور قوی است که به میزان زیادی از بخش میانی هسته­های کمانی هیپوتالاموس ترشح می­شود و در کنترل مرکزی دریافت غذا و اشتها نقشی مهم دارد. مشخص­شده که این پپتید در کنترل وزن انسان نقش بسزایی ایفا می­کند و سطوح پلاسمایی آن در شرایط گرسنگی و چاقی افزایش­می­یابد. هدف تحقیق حاضر، بررسی یک دوره تمرین بی­هوازی دایره­ای بر بیان ژنAGRP  لنفوسیت کشتی­گیران تمرین­کرده­بود. مواد و روش­ها: بدین منظور تعداد ده نفر کشتی­گیر تمرین­کرده انتخاب شدند و هشت هفته تمرین دایره­ای مبتنی بر فنون کشتی را بر اساس پروتکل محققان انجام دادند. 48 ساعت قبل و بعد از آخرین جلسه تمرینی از آنها در حالت ناشتا خونگیری شد و پس از جداسازی لنفوسیت­ها، بیان ژن AGRP < /font>به روشsemi quantitative RT-PCR اندازه­گیری شد. یافته­ها: مشخص­شد که هشت هفته تمرین دایره­ای موجب افزایش معنی­دار بیان ژن AGRP < /span> لنفوسیت آزمودنی­ها شد (p < 0.05). نتیجه­گیری: به­نظرمی­رسد که افزایش بیان ژن AGRP < /span> لنفوسیت می­تواند در راستای افزایش بیان این پپتید در هیپوتالاموس و در پاسخ به تعادل منفی انرژی ناشی از تمرین دایره­ای، برای افزایش اشتها به­منظور جبران منابع انرژی بدن آزمودنی­ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of 8-week circuit training on lymphocyte AGRP gene expression in well-trained wrestlers

نویسندگان [English]

  • Amir Rashidlamir 1
  • Abbas Ghanbari-niaki 2
چکیده [English]

Background and Objective: Agouti-related protein (AGRP) is an orexigenic peptide and found to be secreted from hypothalamic arcuate nucleus (ARC) and has important role in appetite and food intake. It has been shown that AGRP has an important role in weight control and plasma levels of this peptide increases in fatness and starvation. The aim of this study was to study the effect of 8-weeks circuit training on lymphocyte AGRP gene expression in well-trained wrestlers. Materials and Methods: Ten well-trained wrestlers volunteered to this research and conducted 8-weeks wrestling-based circuit training according to researchers recommended protocol. Blood samples were taken 48 hours before the first and after the last sessions of training. After lymphocyte separation, lymphocyte AGRP gene expression was evaluated with semi quantitative RT-PCR method. Results: Circuit training significantly increased AGRP mRNA lymphocyte expression (P, 0.001). Conclusion: It seems that increase in lymphocyte AGRP expression is accordant with increase in its expression in hypothalamus in response to negative energy balance induced by training to increase appetite and compensation of body energy sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AGRP
  • Wrestling circuit training
  • Gene expression
  • Appetite
  • Semi-quantitative RT-PCR