بررسی شیوع اختلال‌های مخاطی تکاملی دهان، بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1388

نویسندگان

1 گروه بیماری‌های دهان، دانشکده دندانپزشکی همدان، عضو مرکز تحقیقات پزشکی ملکولی دانشگاه علوم پزشکی همدان

2 - گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان

3 دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

مقدمه و هدف: اختلال­های تکاملی مخاط دهان، شرایطی طبیعی­اند و به­لزوم نشان­دهنده مشخصه بیماری خاص نیستند. شیوع اختلال­های مخاط دهانی در افراد  مختلف متفاوت است که می‌تواند به عوامل ژنتیکی یا محیطی مربوط باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی شیوع این اختلال­ها و نیز تعیین ارتباط آنها با جنسیت در گروهی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان بوده­است.   مواد و روش­ها: در مطالعه حاضر 162 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1388 به منظور تعیین شیوع اختلال­های مخاطی معاینه­شدند. معاینه دانشجویان، زیر نور یونیت و آینه دندان­پزشکی انجام و برای هر دانشجو یک پرسش­نامه تکمیل شد؛ در این پرسش­نامه اطلاعات فردی و نیز ابتلا به بیماری‌ها جمع­آوری و ثبت گردید. آنالیز آماری توصیفی و مقایسه‌ای با استفاده از نرم­افزار SPSS انجام­شد. برای مقایسه دو جنس، از آزمون دقیق فیشر استفاده گردید و مقدارP < /span>  کمتر از  05/0 به عنوان معنی­دار آماری درنظرگرفته­شد.   نتایج: از 162 فرد مورد بررسی، 6/63% آنها یک اختلال مخاطی داشتند. نتایج نشان­داد که سوراخ گوشه لب (8/22%)، زبان شیاردار (6/21%) و توروس فک بالا (5/10٪) شایع‌ترین اختلال­های مخاطی و شیوع سایر موارد، کمتر از 10% بوده­اند. به­جز توروس فک بالا، در دیگر انواع اختلال­های مخاطی بین دو جنس، تفاوت معنی‌دار آماری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه حاضر نشان­داد به­طورکلی آنومالی‌های مخاطی دهان در جمعیت بررسی­شده از شیوع بالایی برخوردار بودند؛ بنابراین آشنایی و آموزش دانشجویان پزشکی و دندان­پزشکی در مورد این ضایعات ضروری به­نظرمی­رسد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the prevalence of developmental oral mucosa anomalies among students of Hamadan University of Medical Sciences in 2009

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ahmadi Motamayel 1
  • Abbas Moghimbeigi 2
  • Hojjatollah Kanani 3
چکیده [English]

Background and Objective: Developmental anomalies of the oral mucosa are a group of lesions that are normal condition rather than having virtual disease characteristic. The prevalence of oral mucosal abnormalities differs between individuals that could be associated to genetic and/or environmental factors. The aim of this study was to investigate the prevalence of these lesions as well as to determine their relation to gender in a population of students of Hamadan University of Medical Sciences.  Materials and Methods: A total of 162 students from the Hamadan University of Medical Sciences in 2009 were examined to determine the prevalence of mucosal anomalies. All students were examined using dental unit light and dental mirrors. A questionnaire was completed for each subject. In this questionnaire, it was asked about demographic data and about their general health and diseases. Descriptive and comparative statistical analyses were performed using SPSS software. To compare the differences between male and female subjects, Fisher exact test was performed. A p value less than 0.05 considered significant.  Results: Out of 162 cases examined, 63.6% demonstrated at least a mucosal anomaly. The most common developmental mucosal anomaly was commissural lip pit (22.8%), fissured tongue (21.6%), and palatal torus (10.5%). The prevalence of other mucosal anomalies was only less than 10%.  Conclusion: The findings of this study showed that the prevalence of dental and mucosal abnormalites was high in this population, requiring its teaching to medical and dental students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anomaly
  • Oral mucosa
  • Students