بررسی مقایسه‌ای اثر تیبولون و HRT بر دانسیته استخوانی و معیارهای بیوشیمیایی بازگردش استخوان‌ در زنان یائسه

نویسندگان

1 گروه مامایی دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد نجف آباد

2 گروه زنان، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه و هدف: از شایع­ترین مشکلات دوران یائسگی استئوپروز است. در پژوهش حاضر برآن شدیم که به بررسی مقایسه­ای اثر تیبولون و هورمون درمانی کلاسیک بر پیشگیری از استئوپروز در زنان یائسه سالم بپردازیم. تیبولون یک استرویید صناعی، دارای آثار استروژنیک، پروژستوژنیک و آندروژنیک است. مواد و روش کار: در این مطالعه 107 نفر خانم یائسه حائز شرایط مطالعه به دو گروه تقسیم شدند: گروه اول، روزانه 5/2 میلی­گرم تیبولون،  همراه با کلسیم دی و گروه دوم، روزانه 625/0 میلی­گرم استروژن کنژوکه و 5/2 میلی­گرم مدروکسی پروژسترون استات، همراه کلسیم دی دریافت‌کردند. در ابتدای مطالعه و بعد از شش ماه درمان فاکتورهای بیوشیمیایی بازگردش استخوان (آلکالان فسفاتاز و Ca/Cr ادرار) اندازه‌گیری شد؛ سنجش تراکم استخوان مهره­های کمری و گردن فمور نیز در ابتدا و بعد از نه ماه درمان با روش جذب‌سنجی با انرژی دوگانه (DEXA) اندازه‌گیری گردید.  نتایج: در گروه تیبولون وHRT کاهش آلکالان فسفاتاز سرم وCa/Cr ادرار معنی­دار بود.Tscore, Zscore  وBMD  مهره­های کمری و گردن فمور نیز در گروه تیبولون وHRT به صورتی معنادار افزایش‌یافتند. در مقایسه بین گروهی، مقایسه میانگین تغییرهای  معیارهای سنجش تراکم استخوان مهره­های کمری و گردن فمور و فاکتورهای بیوشیمیایی بازگردش استخوان بین دوگروه درمان شده با HRT و تیبولون در مرحله قبل و بعد از درمان از نظر آماری،  معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: تیبولون، آثاری مفید بر مارکرها و دانسیته استخوان دارد و مانع ازدست‌دادن استخوان و استئوپروز در زنان یائسه می­شود؛ این دارو می­تواند برای HRT در زنانی که خون‌ریزی و لکه‌بینی واژینال و حساسیت سینه را تحمل نمی­کنند، جایگزینی مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of Tibolon and HRT on bone density and biochemical markers of bone turnover in post-menopausal women

نویسندگان [English]

  • Zeynab Heidari 1
  • Saiedeh Zyaie 2
چکیده [English]

Background and Objective: Menopause is one of the stages in women’s life with a lot of problems and osteoporosis as the most common of its complications. This study was designed to assess the comparative effects of tibolone and HRT on osteoporosis in postmenopausal healthy women. Tibolone is a synthetic steroid with estrogenic, progestogenic and androgenic properties.   Materials and Methods: A total of 107 women aged 45-64 years were randomly assigned to two groups: 52 women received 2.5 mg tibolone plus Ca-D daily 55 received 0.625 mg of conjugated equine estrogen plus 2.5 mg of medroxy progesterone acetate (CEE/MPA) plus Ca-D. At baseline and after 6 months of treatment, we measured bone turnover markers. Bone mineral density was measured in the spine and neck of femur by dual energy X- ray absorptiometry (DEXA) at baseline and after 9 months of treatment.  Results: ALP serum and Ca/Cr urinary decrease significantly in those taking tibolone and in those taking HRT.  T score, Z score and BMD increased significantly in the spine and femur in those taking tibolone. In those treated with conjugated equine estrogen and medroxy progesterone acetate T score, Z score and BMD in the spine and femur also increased significantly. No significant difference was observed between tibolone and CEE/MPA groups. Conclusion: Tibolone had beneficial effects on bone mineral density and bone turnover markers. It may be a good alternative to HRT in postmenopausal women who would not accept a vaginal bleeding and breast tenderness. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tibolone
  • HRT
  • Bone density
  • Biochemical markers of bone turnover
  • Menopause