ارزیابی کمی و کیفی رنگ‌آمیزی نیترات‌نقره در کیست‌های ادنتوژنیک و آملوبلاستوما

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: آملوبلاستوما تومور خوش خیم اپی تلیالی ادنتوژنیک بوده که رفتار تهاجمی تری نسبت به کیست های ادنتوژنیک دارد. هدف مطالعه حاضر، ارزیابی کمی و کیفی رنگ آمیزی نیترات نقره در کیست های ادنتوژنیک و آملوبلاستوما و مقایسه آن با رفتار بیولوژیکی بالینی آن ها بود.     مواد و روش ها: در این مطالعه گذشته نگر به روش مقطعی، از شصت بلوک پارافینه ضایعات ادنتوژنیک برای رنگ آمیزی نیترات نقره استفاده شد. برای ارزیابی کمی آن ها به تعداد صد سلول با بزرگ نمایی صد برابر شمرده شده و میانگین آن درنظرگرفته شد. از نظر کیفی، آرایش NORs به انواع نرمال (گرد- بیضوی) تا غیرنرمال (بزرگ، لوبیایی شکل، خوشه ای) تقسیم شدند. نتایج با آنالیز آماری Onway و T test تجزیه و تحلیل شد.     نتایج: تعداد NORs در آملوبلاستوما 2/7 ± 7/2، آملوبلاستومای تک کیستی 2/7 ± 56/2، ادنتوژنیک کراتوسیست 7/4 ± 84/1، کیست دانتی ژور 82/2 ± 052/1 بود. اختلاف آماری معناداری در بیان NORs بین آملوبلاستوما و آملوبلاستومای تک کیستی دیده نشد (8/0 = P ). اما اختلاف آماری معناداری در بیان NORs بین آملوبلاستوما با کیست های ادنتوژنیک مشاهده شد (001/> P) ، (001/0=p ). در کیست دانتی ژور آرایش NORs ، نرمال داخل هسته ای بود. در کراتوسیست آرایش بزرگ تا لوبیایی شکل و به ندرت خوشه ای NORs و در آملوبلاستوما و آملوبلاستومای تک کیستی، آرایش خوشه ای شکل مشاهده شد.     نتیجه گیری : نه تنها تعداد NORs در آملوبلاستوما نسبت به کیست های ادنتوژنیک افزایش می یابد، بلکه آرایش NORs نیز در آملوبلاستوما متفاوت از کیست های ادنتوژنیک است. ارزیابی کمی و کیفی رنگ آمیزی نیترات نقره انعکاس دهنده رفتار تهاجمی تر آملوبلاستوما نسبت به کیست های ادنتوژنیک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative and quantitative evaluation of Agnor staining in Odontogenic cysts and ameloblastoma

نویسندگان [English]

  • safoora seifi
  • ensie shafigh
  • ayoob alaei
چکیده [English]

Background and Objective: Ameloblastoma was a benign odontogenic tumor that has more aggressive behavior in comparison to odontogenic cysts. The of aim the present study is quantitative and qualitative evaluation of silver nitrate staining in ameloblastoma and odontogenic cysts and to compare it with their clinical biologic behavior.  Materials and Methods: In this retrospective cross – sectional study, 60 paraffinized blocks of odontogenic lesions was stained with Agnor. Then for quantitative evaluation, 100 cells with (×100) were counted and their average was considered as NORs count. From qualitative aspect NORs are devided into normal (round- eliptical) to abnormal (large- cluster - bean shap). The results were analyzed statistically by T- Test and ANOVA.  Results: NORs count in ameloblastoma was 2.7± 7.26, in unicystic ameloblastoma 2.5± 7.2, in odontogenic keratocyst 1.8 ± 4.7 and in dentigerous cyst 1.52 ± 2.82. No significance statistical difference was observed in NORs expression between ameloblastoma and unicystic ameloblastoma (P=0.8), But significance statistical difference was observed in NORs expression between ameloblastoma and unicystic ameloblastoma with dentigerous cyst and keratocyst (p < 0.001) (p=0.001). In dentigerous cyst NORs arrangement was normal and intra-nucleous. In keratocyst, NORs were large to bean shape and cluster shapes were seen rearely. Pattern of NORs was seen cluster shape in ameloblastoma and unicystic amelobalstoma.  Conclusion: Number of NORs in ameloblastoma is higher than odontogenic cysts. Distribution pattern of NORs in ameloblastoma are different than odontogenic cysts. Qualitative and quantitative evaluation of silver nitrat staining reflect aggressive behavior of ameloblastoma than odontogenic cysts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ameloblastoma
  • Dentigerous Cyst
  • Odontogenic Keratocyst
  • Unicystic Ameloblastoma
  • AgNOR