بررسی دقت اندازه‌گیری فشار خون از طریق ساعد با استفاده از نبض رادیال

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: اندازه‌گیری فشار خون از رایج‌ترین پایه‌های معاینه و ارزیابی بیماران تلقی می‌گردد و تقریباً همه پزشکان و بسیاری از پرستاران با آن سروکار دارند. تاکنون روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری فشار خون پیشنهاد گردیده که رایج‌ترین آن‌ها اندازه‌گیری فشار خون با استفاده از اسفگمومانومتر ( Sphygmomanometer ) و گوشی از نبض براکیال در بازو است. بعضاً در شرایط خاص، استفاده از روش معمول برای اندازه‌گیری فشار خون مقدور نیست و از این رو در مورد روش‌های دیگر اندازه‌گیری فشار خون، مطالعات مختلفی انجام شده و در آن‌ها شیوه‌های گوناگونی برای این اندازه‌گیری توصیه شده‏است.   روش بررسی: در این طرح نیز شیوه جدیدی برای اندازه‌گیری فشار خون پیشنهاد گردید و با بررسی هشتاد مراجعه‌کننده (زن و مرد) به بیمارستان شهید مصطفی ‌خمینی مجموعاً سیصد و بیست بار فشار خون این افراد اندازه‌گیری شد که نیمی از این اندازه‌گیری‌ها با روش معمول و نیمی دیگر با استفاده از روش جدید (اندازه‌گیری فشار خون با Sphygmomanometer و گوشی از نبض رادیال در ساعد) صورت گرفت و دقت روش جدید نسبت به روش معمول ارزیابی گردید.   یافته‌ها: بر اساس نتایج به‌دست‏‏آمده، میانگین فشار خون دیاستولیک اندازه‌گیری شده به ‌وسیله روش معمول 3/13 ± 1/74 و میانگین فشار خون دیاستولیک اندازه‌گیری شده به ‌وسیله روش جدید 6/11 ± 2/75 بود. ضریب همبستگی این دو روش 83/0 بود (000/0 p =) و با آزمون Paired T test اندازه‌گیری فشار خون دیاستولیک با این دو روش تفاوت، معناداری نداشت (223/0= p ). میانگین فشار خون سیستولیک اندازه‌گیری شده به ‌وسیله روش معمول 6/25 ± 5/129 و میانگین فشار خون سیستولیک اندازه‌گیری شده به ‌وسیله روش جدید 8/27 ± 8/127 بود. ضریب همبستگی این دو روش 95/0 بود (000/0 p =) و با آزمون Paired T Test بین اندازه‌گیری‌های فشار خون سیستولیک با این دو روش نیز تفاوت معنادار بارزی وجود نداشت (094/0= p ).   نتیجه‌گیری: از یافته‌های فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که اندازه‌گیری فشار خون به ‌وسیله نبض رادیال نسبت به روش معمول دقت مشابهی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forearm Blood Pressure Measurement in Compare with Standard Method

نویسندگان [English]

  • saeed sadeghian
  • seyedesmaeil azimi
  • soghrat faghihzadeh
  • reza mohamadhosseinzadeh davatgari
  • faramarz falahi
چکیده [English]

  Introduction: Blood pressure measurement (BPM) is the most common useful part of physical examination and patient assessment. And almost all physician and most of nurses use it for this mean. There are several methods for BPM and the most usefully of them is the standard method, by use of stethoscope and sphygmomanometer via brachial artery. When the upper arm (area from shoulder to elbow) is inaccessible and/or a standard-sized blood pressure cuff does not fit, some healthcare workers use the forearm to measure blood pressure. Nevertheless evidence supporting this practice is limited.  Materials & Methods: In this study 80 patients that admitted to Mustafa Khomeini hospital were evaluated by over all 320 times measurements to compare forearm BPM and standard method (half of them by new method and the rest by standard method).  Results: In this study forearm mean diastolic BP was 75.2±11.6 in compare with 74.1±13.3 in standard BPM (correlation coefficient: 0.83, p < 0.000). Also by paired T test, there was no significant difference between these measurements (p < 0.223). Mean systolic BP in forearm BPM and standard method were 127.8±27.8 and 129.5±25.6 consequently (correlation coefficient: 0.95, p < 0.000). Also there was no significant difference between them by paired t- test (p < 0.094).  Conclusion: These findings showed that forearm BPM can successfully used instead of standard method at least in some situations that upper arm or suitable cuff are inaccessible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forearm
  • Blood pressure
  • Measurement
  • Radial pulse