بررسی تأثیر افزایش شاخص توده بدنی در طی بارداری بر سرنوشت بارداری

نویسندگان

چکیده

  مقدمه: وزن‏‏‏گیری طی بارداری ممکن است منجر به افزایش شاخص توده بدنی ( BMI ) شود که امکان دارد با افزایش عوارض طی بارداری همراه شود. از آن‏‏جا که در ایران تاکنون مطالعه صورت نگرفته، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر افزایش شاخص توده بدنی در طی بارداری بر سرنوشت بارداری انجام گرفته است.   مواد و روش‌ها: طی یک مطالعه مقطعی ( Cross-sectional ) طی سال 1385-1384 روی 1805 خانم باردار یک قلو، شاخص توده بدنی ابتدا و انتهای بارداری و گروه شاخص توده بدنی بر اساس تقسیم‌بندی استاندارد مشخص گردید. افزایش شاخص توده بدنی به صورت تفاوت بین شاخص توده بدنی اولیه و شاخص توده بدنی زمان زایمان محاسبه گردید. ارتباط تغییر گروه شاخص توده بدنی با سرنوشت بارداری، شامل بروز پره‌اکلامپسی، ماکروزومی، دیابت بارداری با استفاده از آزمون‏های آماری واریانس یک ‎ طرفه ( ANOVA ) و کای – اسکوئر ( Chi-square ) مورد بررسی قرار گرفت.   نتایج: در این مطالعه، عدم افزایش در گروه شاخص توده بدنی وجود نداشت. 207 نفر (4/11 درصد) یک گروه، 759 نفر (42 درصد) دو گروه و 839 نفر (5/46 درصد) بیش از دو گروه، افزایش در شاخص توده بدنی داشتند. درکل افراد، افزایش گروه، شاخص توده بدنی I با میزان بیش‏تری از وقوع پره‌اکلامپسی (000/0 p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Increase in Body Mass Index Category during Pregnancy on Pregnancy Outcome

نویسندگان [English]

  • ahia garshasbi
  • zahra solbi
  • soghrat faghihzade
  • mohamad mahdi naghizade
چکیده [English]

  Introduction : Weight gain during pregnancy may lead to increase in BMI category, and this may be associated with increased risk of pregnancy complications. The objective of this study was to estimate the effects of increase in body mass index (BMI) category during pregnancy on obstetric outcomes.   Materials & Methods: A cross sectional study was conducted from 1384 to 1385. Women with singleton pregnancies were placed in standard BMI categories. Increase in BMI was calculated as difference between initial BMI and delivery BMI. ANOVA was used to compare continuous variables, and chi-square test for categorical variables.   Results: This study included 1805 women: 9.4% increased by 1 BMI category, 42% by 2 category and 46.5% by 2 categories. Increase in BMI category was associated with higher rates of gestational diabetes (p < 0.0001), preclampsia (p < 0.0001), gestational hypertension (p < 0.05) and macrosomia (p < 0.012)   Conclusion : Increase in BMI category is associated with increased risk of complications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body mass index
  • Obesity
  • Pregnancy