بررسی تأثیر آموزش مراقبت از خود بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی

نویسنده

چکیده

  مقدمه و هدف: همودیالیز به‌عنوان یکی از متداول‌ترین روش‌های کنترل نارسایی مزمن کلیوی تغییرات بسیاری را در شیوه و کیفیت زندگی بیماران پدید می‌آورد یکی از عوامل مؤثر در ارتقاء کیفیت زندگی آموزش به بیمار است. آموزش از طریق بالاتر بردن دانش مراقبت از خود بیمار و خانواده بیمار می‌تواند سبب بهبود کیفیت زندگی بیماران گردد. مطالعه حاضر به منظور تعیین تأثیر آموزش بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی طی سال‌های 1386 – 1385 در شهرستان مراغه انجام شده‌‌است.   مواد و روش‌ها: این پژوهش به‌ ‌صورت نیمه تجربی (قبل و بعد از آموزش) بر روی 32 بیمار مبتلا به بیماری مرحله انتهایی کلیه ( ESRD ) انجام شد که به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای متشکل از اطلاعات دموگرافیکی و سطح آگاهی در مورد نحوه مراقبت از خود و ابزار سنجش کیفیت زندگی فرم کوتاه 36 ماده‌ای‌ سنجش سلامتی ‌(36 SF ) بود. ابزار سنجش آگاهی خود ساخته بود که روایی آن از روش اعتبار محتوا و پایایی آن به روش آلفای‌ کرونباخ (68%=  )‌ تعیین گردید. ابزار سنجش کیفیت زندگی فرم کوتاه 36 ماده‌ای سنجش سلامتی بود که پایایی و روایی آن قبلاً تأیید شده‌‌است در مرحله اول (قبل از مداخله) پرسشنامه به‌ ‌صورت مصاحبه حضوری تکمیل گردید و بعد از تعیین نیازهای آموزشی و تدوین یک برنامه آموزشی خود مراقبتی بر اساس مدل خود مراقبتی اورم با مشورت متخصصان کلیه و تغذیه آموزش به‌ ‌صورت چهره به چهره در 3 تا 4 جلسه نیم تا یک ساعته درطی چهار هفته در سه شیفت صبح، عصر و شب برای بیماران انجام گرفت. بعد از گذشت سه ماه از آخرین روز آموزش، پرسشنامه مجدداً توسط پژوهشگر وهمکاران به‌ ‌صورت مصاحبه حضوری تکمیل وتوسط نرم‌افزار SPSS با استفاده از آمار توصیفی و آزمون T زوجی، ضریب همبستگی‌ پیرسون و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   نتایج: نتایج با توجه به سطح معناداری زیر 05/0 (05/0( p < بیانگر ارتباط معناداری بین میانگین امتیاز کسب شده از کیفیت زندگی قبل و بعد از آموزش (001/ < p ) و سطح آگاهی در ارتباط با مراقبت از خود قبل با بعد از آموزش (001/0 p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Effect of Self-Care Training on the Hemodialysis Patients’ Quality of Life

نویسنده [English]

  • kourosh narimani
چکیده [English]

  Background & Objective: Hemodialysis as one of the most common methods in controlling renal insufficient brings about a lot of changes in the patients ’ method & QOL. Patient ’ s training is one of the effective factors in improving the QOL. By increasing the patient ’ s awareness about self – care & family care the patients ’ QOL can be improved. This study investigates the effect of training on hemodialysis patients ’ QOL in 2007–2008 in Maragheh.   Materials & Methods: This quasi-experimental research (pre - and post -) was carried on using randomization on 32 patients. The instrument of data collection was the questionnair including demographic data, the level of information about self care and SF36. The evaluating instrument of the level of information has been devised by researcher (researcher made questionnaire) wich the validity through the content validity and its reliability assessed by cronbach’s alpha ( a =0.68). The reliability and validity of SF36 had been previously confirmed. In the first stage (before intervention) the questionnaire was completed through an interview. After determining the educational needs and designing a self – care educational schedule based on Orem’ self – care model and consulting renal and nutrition specialists the training sessions were held teaching only one patient in each session. This training lasted for four weeks 3 to 4 half – hour and one hour sessions during the morning, after noon and night. Three months after the last day of the training, the questionnaire was used by the researcher and colleagues through interview. The results were analyzed using descriptive statistic, T-Test, ANOVA and Pearson correlation.   Results: The average quality of life and the level of information gained about self care before and after training indicated a meaningful difference (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hemodialysis
  • Quality of Life
  • Training