بررسی تأثیر اتینیل استرادیول بر روی مهار اثرات آنتی‌استروژنی کلومیفن سیترات درآندومتر بیماران نابارور تحت تزریق داخل رحمی اسپرم

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: کلومید یک داروی مؤثر و ارزان در تحریک تخمک‌گذاری و سوپراوولاسیون در بیماران نابارور است و باعث 90-80 درصد تخمگذاری در بیماران می‌شود ولی میزان حاملگی با آن تقریباً یک دوم این میزان است که علت آن اثرات آنتی‌استروژنی کلومیفن خصوصاً بر روی آندومتر و سرویکس است. هدف از این مطالعه ارزیابی تجویز اتینیتل استرادیول در مهار اثرات آنتی‌استروژنیک کلومیفن سیترات در آندومتر واثرات آن بر نتایج بارداری بوده‌‌است. به این منظور جمعیت بیماران کاندبد تلقیح داخل رحمی ( IUI )، به منظور حذف تأثیر عامل استروژن بر عامل سرویکال به طور همزمان انتخاب شدند.   مواد و روش‌ها: در یک مطالعه تجربی ( Clinical Trial ) دو سکو کور 62 بیمار که به علت ناباروری به علل مختلف کاندید IUI بودند و واجد شرایط زیر بودند، پس ار کسب رضایت وارد مطالعه شدند. در 3 ماه اخیر هیچ‌گونه دارویی جهت تخمک‌گذاری مصرف نکرده باشند، شاخص توده بدنی کم‌تر از 30 و FSH 12 همراه با سطوح نرمال پرولاکتین ـ TSH و تستوسترون داشته که یا به‌طور طبیعی قاعده می‌شدند و یا با پروژسترون خونریزی ( Withdrawal ) می‌کردند. این بیماران به‌طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند.گروه اول کلومیفن را از روز پنجم ( mg100 ) به مدت 5 روز و EE (اتینیل استرادیول) از روز 8 به میزان mg 05/0 دریافت کردند و گروه بعدی فقط کلومیفن را با شرایط فوق دریافت کردند سپس روز 14-12 هر دو گروه از نظر تعداد و سایز فولیکول، ضخامت و نمای آندومتر با سونوگرافی واژینال مورد بررسی قرار گرفته و در صورت وجود فولیکول >18،10000 واحد HCG دریافت و 36 ساعت بعد IUI می‌شدند.   نتایج: میانگین ضخامت آندومتر و نمای آن در دو گروه تغییر نکرد. استرادیول تأثیری روی تعداد فولیکول غالب نداشت ولی آهنگ رشد فولیکول در گروه دریافت‌کننده ‌‌استرادیول کندتر بود که این اختلاف با 0001/0= p معنادار بود. همچنین عدم پاسخ به دارو و میزان کنسل شدن سیکل در گروه‌‌استرادیول بیش‌تر بود که این اختلاف 005/0= p معنادار بود. میزان حاملگی در گروه‌‌استرادیول + کلومید اندکی بیش‌تر از گروه کلومید بود (3/14 درصد در مقابل 7/9 درصد).   نتیجه‌گیری: استرادیول نه تنها تأثیری روی افزایش ضخامت آندومتر و نمای آن نداشت بلکه دارای اثرات منفی روی رشد فولیکول و افزایش میزان کنسل شدن سیکل شد، اما میزان حاملگی در گروه دریافت‌کنندگان استرادیول کمی بیش‌تر بود که این اختلاف گرچه از نظر آماری معنادار نیست اما از نظر کلینیکی ارزشمند است، و نیاز به بررسی بیش‌تر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Inhibition of Antiestrogenic Effect of Clomiphene Citrat on Endometrium by Using Ethinyl Estradiol

نویسندگان [English]

  • marzieh farmani
  • atefeh ziaee
  • shahla nasrollahi
  • mehrangiz zamani
چکیده [English]

  Background & Objective : Clomiphene is an effective and cheap drug in induction of ovulation or super ovulation in infertile women. Although it induced ovulation in 80-90% of cases, pregnancy rate is 30-40% due to anti Estrogenic effect on endometrial and mucosal cervix. The goal of this research is to evaluate the inhibition of antiestrogenic effect of clomiphene citrate by using of ethinyl estradiol. Materials & Methods: A double blind clinical trial was performed in 62 infertile patients. They were 20-35 years old and 3 months before treatment they didn’t used any drugs for their infertility. They had BMI < 30 and in normal range of FSH, LH, TSH, PRL and testosterone on the third days of menstrual cycle. They were randomly divided into two groups A and B. Group A received 100 mg/day clomiphene citrate in the 5th day of menstrual cycle for 5 days and 0.05 mg/day ethinyl estradiol for 5 days from 8th day of menstrual cycle. Group B received only clomiphene citrate 100 mg/day in the 5th day of menstrual cycle for 5 days. Patients whom have follicles growth of greater than 18 mm have prescribed 10,000 HCG and 36 hours later IUI was performed for all patients. Results: Our results show that pregnancy rate in patients who received clomiphene citrate plus ethinyl estradiol was higher than patients who received only clomiphene citrate, 14.3% versus 9.7%, respectively. This difference is not significant. Mean size of dominant follicles in groups A was less than group B (p=0.0001) and cancellation rate was higher in group A (p=0.005). Endometrial thickness and appearance in two groups was similar. Conclusion: Although ethinyl estradiol could not either increased endometrial thickness or improved endometrial appearance. It could not also decrease follicular growth rate that to our best knowledge was not reported previously. But it could increase pregnancy rate from 9.7% to 14.3%. Although this differences is not significant (p=69%) it is important from clinical point. This difference may be due to differences in etiology of infertility between two groups or other causes. More studies are needed in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clomiphene
  • Ethinyl Estradiol
  • IUI