بررسی اثر لیتیوم کلراید در القای سلول‌های استرومایی مغز استخوان به سلول‌هایی با فنوتیپ عصبی

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: سلول‌های استرومایی مغز استخوان ( BMSCs ) نوعی سلول‌های بنیادی بالغ با قدرت تمایز بالاهستند. ( BMSCs ) می‌توانند به سلول‌هایی با منشاء مزودرمی و غیرمزودرمی تمایز پیدا کنند. که با توجه به قابلیت دسترسی این سلول‌ها منبع مناسبی از سلول‌های بنیادی بالغ جهت سلول درمانی هستند. اغلب موادی که تاکنون جهت القاء سلول‌های بنیادی به سلول‌های عصبی استفاده شده‌‌است همچون: اسید رتینوئیک، دی‌متیل سولفوکساید ( DMSO )، دپرنیل و... ترکیبات سمّی هستند. لیتیوم یک داروی متعادل‌کننده خلق است( Mood stabilizer ) که اثرات محافظتی بر سلول‌های عصبی دارد. هدف ما از این پژوهش استفاده از لیتیوم کلراید به‌عنوان یک القاگر غیرسمّی برای القای فنوتیپ عصبی در سلول‌های استرومایی مغز استخوان است.   مواد و روش‌ها: BMSCs به روش آسپیراسیون مغز استخوان فمور و تیبیای رت‌های بالغ ماده تهیه و کشت داده شدند. پس از چهار پاساژ سلول‌ها به وسیله لیتیوم کلراید با دوز mM 5/0‌‌ به مدت 24 ساعت القاء شدند. سپس به دو روش بررسی میکروسکوپی و ایمونوسیتوشیمی بررسی گردیدند. در روش ایمونوسیتوشیمی از آنتی‌بادی علیه نوروفیلامنت‌های 160، 68 و 200 کیلودالتون و آنتی‌بادی علیه پروتئین سیناپتوفیزین جهت ارزیابی فنوتیپ عصبی استفاده شد.   نتایج: نتایج نشان داد که لیتیوم کلراید با دوز mM5/0 پس از 24 ساعت قادر است سلول‌های BMSCs را به سلول‌هایی با فنوتیپ عصبی القاءکند. سلول‌هایی که قبل از القاء نسبت به نشانگر فیبرونکتین مثبت بودند 95 درصد و سلول‌هایی که پس از القاء به نشانگرهای نوروفیلامنت‌های 160، 68 و 200 کیلودالتون و سیناپتوفیزین مثبت شدند به ترتیب 6/89، 92، 2/93 و 2/70 درصد به‌ دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Lithium Chloride on Induction of Bone Marrow Stromal Cells into Neuronal Phenotype

نویسندگان [English]

  • akram alizadeh
  • taghi tarihi
  • hossein dashtnavard
چکیده [English]

  Background & Objective : Bone marrow stromal cells (BMSCs) are a kind of stem cells with high pluripotency. The BMSCs can differentiate into mesodermal and non mesodermal cells. Because of availability of them, they are a suitable source of adult stem cells for cell therapy. Some inducers were used to differentiate stem cells into neural phenotype, such: retinoic acid, dimethyl sulfoxide, deprenil & et al are cytotoxic compound. Lithium is a mood stabilizer drug that has supportive effect on neuronal cells. Our goal in this study is use of lithium chloride as a safe inducer for induction of BMSCs into neuronal phenotype.  Materials & Methods: The BMSCs were isolated from bone marrow of female rat’s femurs and tibias by aspiration and culturing. After 4 passages they were induced by lithium chloride (0.5mM) for 24 hours. Then they evaluated with microscopic and immunocytochemistry methods. In immunocytochemistry, anti-neurofilament 160, 68 and 200 KD and anti-synaptophysin antibody were used to characterize the neuronal phenotype.  Results: The results indicated that lithium chloride (0.5mM) can induced the BMSCs into neuronal phenotype after 24 hours. The percentage of fibronectin immunoreactive cells before induction was 95% and the percentage of neural markers immunoreactive cells after induction were 89.6% for neurofilament (NF) 68, 92% for NF-160, 93.2% for NF-200 and 70.2% for synaptophysin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BMSCs
  • Lithium chloride
  • Induction