عوامل مرتبط با شب ادراری کودکان 12-6 ساله

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: شب ادراری بعد از بیماری‌های آلرژیک یکی از شایع‌ترین بیماری‌های اطفال است. این اختلال یک مشکل بهداشت بین‌المللی است و باید به‌طور جدی با آن برخورد شود. گر چه عوامل متعددی در بروز این عارضه نقش دارند ولی هنوز علت واضحی برای آن مشخص نگردیده‌‌است. نتایج بعضی مطالعات نشان داده‌‌است که شب ادراری با اختلالات رفتاری و عوارض روانی متعددی بروز می‌کند و به‌عنوان یک معضل برای خانواده مطرح می‌گردد. بنابراین شناسایی عوامل مرتبط با شب ادراری می‌تواند راهگشایی برای وضع تدابیر بهداشتی- درمانی جهت حل این معضل باشد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با شب ادراری کودکان 12-6 ساله شهر یزد انجام گردید.   مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی از نوع مورد- شاهدی بر روی 501 نفر در دو گروه مورد و شاهد انجام گردید. نمونه‌ها پس از انتخاب تصادفی مدارس ابتدایی شهر یزد شامل 250 نفر از کودکان 12-6 ساله مبتلا به شب ادراری در دسترس از مدارس و نمونه گروه شاهد شامل 251 نفر از کودکان سالم که از نظر سن و جنس با گروه مورد همسان بودند، انتخاب گردیدند. اطلاعات از طریق مصاحبه با والدین توسط پرسشنامه‌ای شامل مشخصات فردی، خانوادگی، اضطراب و افسردگی کودکان بر اساس معیارهای تشخیصی DSM-IV جمع آوری گردید و سپس با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون آماری مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   نتایج: نتایج نشان داد بین متغیرهای سابقه خانوادگی مثبت (001/0 p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Enuresis Related Factors in School Children Aged 6-12 Years

نویسندگان [English]

  • khadijeh dehghani
  • zahra pourmovahed
  • hamideh dehghani
  • mehrdad shakiba
  • hossein tavangar
  • sayed mojtaba yasini ardakani
  • mohammad hossein falahzadeh
چکیده [English]

  Background & Objective : Enuresis is the most common children disease second to allergic disease. This is international health problem and should be approached seriously. Although several factors involved for it, its' clear cause has not been determined. Several studies have demonstrated that Enuresis manifest it self with many behavioral and psychological disorder. It is considered as a disaster for the family. So, the survey of the affected children is of high importance and identifying factors related to Enuresis can clear the way for taking appropriate measure to solve this problem. In this regard, the survey was carried out to determine the factors related to Enuresis in children aged 6-12 years in Yazd city.   Materials & Methods: This cross sectional study was conducted on 501 subjects assigned to experimental and control groups. After random sampling primary schools of Yazd city, experimental group were selected from children aged 6-12 years who were available in the primary school in Yazd, and the subjects in the control group were 251 healthy children with the same age and sex as the experimental subjects. The data were collected through interviewing the parent's of children, using questionnaire including personal and familial particulars, anxiety and depression in children based on diagnostic criteria DSM-IV.   Results: The results of study showed, there was a correlation between positive family history (p < 0.001), urinary tract infection history (p < 0.001), depression (p < 0.001), familial problem (p < 0.001), family size (p < 0.048) educational state of parents (p < 0.001), and enuresis which was statistically significant. Also the result of study showed that 85.1% and 55.1% of children suffered from nocturnal primary Enuresis and 60.8% of the parents received no medical advice. Conclusion: It seems necessary to take extensive and effective measures to control factors which effect enuresis. Increasing knowledge and consultation for families and control of their psychosocial problem is mandatory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enuresis
  • Related factors
  • School children