برآورد سرعت موج پالس با استفاده از پارامترهای شریانی استخراج شده از تصاویر فراصوتی کاروتید

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: تاکنون شاخص‌های متعددی برای تخمین سفتی شریان‌ها بر اساس تغییر فشار بازویی معرفی شده است، لکن به دلیل خطای حاصل از جایگزینی تغییر فشار شریان بازویی به جای شریان مورد بررسی مانند کاروتید، لزوم ارایه پارامتر‌های سفتی بر اساس مدل‌های مکانیکی و بدون تأکید به فشار شریان بازویی حایز اهمیت خواهد بود. در این پژوهش روشی غیرتهاجمی برای سرعت موج نبض به عنوان یکی از شاخص‌های سفتی شریان ارایه شده است.   مواد و روش‌ها: در ابتدا مدل دینامیکی مناسبی برای جریان پالسی خون درون شریان بر اساس معادلات ناویر- استوکس در سیالات بیان شده است. سپس با توجه به معادلات الاستیسیته، روابط حاکم بر دیواره شریان بیان و با معادلات حاکم بر سیال جفت شده‌اند. دستگاه معادلات حاصل، با استفاده از مطالعات بالینی انجام شده بر اساس تصاویر فراصوتی داپلر بر روی فردی با شریان کاروتید سالم تکمیل شده است. بدین منظور تصاویر فراصوتی پس از ثبت و ذخیره در کامپیوتر به صورت offline بازخوانی و سرعت جریان خون در خط مرکزی شریان، ضخامت دیواره شریان، فاصله زمانی یک سیکل قلبی و شعاع شریان در زمان‌های مختلف تعیین شد.   نتایج: نتایج حاصل از حل تحلیلی معادلات تکمیل‌شده، نشان داد که در فرد سالم مورد آزمایش سرعت موج نبض m/s 2 است.   نتیجه‌گیری: بر اساس این روش امکان ارزیابی غیرتهاجمی و کلینیکی سفتی شریان‌ها به‌وسیله اندازه‌گیری‌های فراصوتی شریان کاروتید مشترک، بدون نیاز به اندازه‌گیری فشار خون به صورت موضعی امکان‌پذیر خواهد بود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Pulse Wave Velocity Using Arterial Parameters Extracted by Carotid Ultrasound Images

نویسندگان [English]

  • manijeh mokhtari dizaji
  • mahdi marefat
  • saeed rahgozar
چکیده [English]

  Background & Objective : Several indices have been introduced to estimate arterial stiffness that based on changes in brachial blood pressure. But because of the error resulted by the substitution of brachial blood pressure instead of the other central arteries, such as carotid, it will be very important to present elastic parameter based on the mechanical models without any emphasis on brachial blood pressure. In this study, estimation of pulse wave velocity of large arteries is used as an index for arterial stiffness.   Materials & Methods: At first a suitable dynamic model is introduced for pulsatile blood flow in arteries based on Navier-Stokes equations in fluid mechanics. Then, according to the theory of elasticity, equations governing arterial wall is described and coupled to the equations of fluid flow. Attained system of equations is completed by clinical information that obtained from Doppler ultrasound images from carotid artery of healthy male subject. For this purpose Doppler ultrasound images were recorded and saved in computer and then center-line blood velocity, arterial wall thickness, the period of a cardiac cycle and arterial radius measured by offline processing.   Results: The results from analytic solution of completed equations showed that the PWV for this healthy subject is 2 m/s.   Conclusion: By applying this method, non-invasive and clinical evaluation of arterial stiffness by Doppler ultrasound measurement of common carotid artery without any measurement of local blood pressure will be possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arterial stiffness
  • Pulse wave velocity (PWV)
  • Dynamic model
  • Carotid artery
  • Doppler ultrasonography