تعیین اثر مقاربت در نیمه دوم حاملگی بر نتا یج بارداری

نویسندگان

چکیده

  مقدمه و هدف: فعالیت جنسی در بارداری و عواقب آن به عنوان یک مشکل مهم اجتماعی – پزشکی است و نتایج متناقضی در مطالعات گوناگون در این زمینه وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثر مقاربت در نیمه دوم حاملگی بر نتایج باردای انجام شد.   مواد و روش‌ها: مطالعه به صورت مقطعی در سال 1386 بر روی 278 زن باردار که جهت زایمان به بیمارستان‌های وابسته به دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد و دزیانی گرگان مراجعه و دارای شرایط ورود به مطالعه بودند و منع پزشکی جهت فعالیت جنسی نداشتند، انجام شد.   نتایج: در این مطالعه رابطه بین طول مدت بارداری نحوه قرارگیری حین مقاربت، پارگی کیسه آب، زایمان زودرس، مدت انجام اینداکشن، مدت زمان و نوع زایمان، عواقب نوزادی با فعالیت جنسی مورد بررسی قرار گرفت. بین طول مدت بارداری، زایمان زودرس، مدت اینداکشن، طول مدت زایمان و نوع زایمان، عواقب نوزادی رابطه معناداری پیدا نشد و بین پارگی کیسه آب با فعالیت جنسی 7-1 روز قبل از ختم حاملگی (05/0 p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Coitus during the Second Half of Pregnancy on Pregnancy Outcome

نویسندگان [English]

  • farahnaz torkestani
  • shahrzad hadavand
  • ali davati
  • nafiseh zafarghandi
  • mahdieh savarsofla
چکیده [English]

  Background & Objective : Sexual activity during pregnancy and outcome of delivery is main problem of social and medical society and there is a different consequence in several studies. This study was performed to determine effect of coitus on outcome of pregnancy. Materials and Methods: This study has been done cross sectional method in the year of 2007 on 278 pregnant women whom hospitalize for delivery in Shahed University hospital and Desyani hospital in Gorgan. The group was chosen from those who had the criteria and no had medical contra indication for coitus during pregnancy.  Results: In this study correlation between gestational age position of coitus premature rupture of membrane (PROM) preterm labor, duration of induction duration of labor and type of delivery and infantal outcome and sexual activity during pregnancy has been defined separately. No correlation between gestational age, preterm labor, duration of induction duration of labor and type of delivery and infantal outcome and sexual activity. There was correlation between sexual activity during 1-7 days before labor and PROM (p=0.04) and there was correlation between supine position and preterm labor (p=0.04) and gestational age (p=0.01). No correlation between PROM, preterm labor during of induction and during of labor with sexual activity (penile - vaginal and stimulation) during of pregnancy. Conclusion: In this study, we did not found significant correlation between sexual activity and outcome of delivery. Coitus during 1-7 days before delivery may increase incidence of PROM and supine position may increase incidence of preterm labor

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual activity
  • PROM
  • Induction
  • preterm labor