بررسی شیوع، علائم، نشانه‌ها و عوامل مستعد‌کننده سندرم پیش از قاعدگی در زنان شاغل

نویسندگان

گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد

چکیده

  مقدمه و هدف: سندروم پیش از قاعدگی ( PMS ) یا عود دوره‌ای ترکیبی از تغییرات آزار‌دهنده فیزیکی، روان‌شناختی و یا رفتاری که در مرحله لوتئال سیکل قاعدگی اتفاق می‌افتد. با توجه به شیوع بالای آن و عوامل متعدد و مختلف آن‌ها و عدم اطلاع از وضعیت آن در زنان شاغل در کارخانجات این تحقیق انجام شد.   روش بررسی: تحقیقی با طراحی مقطعی روی 476 زن شاغل انجام گرفت. علائم و نشانه‌های PMS بر اساس شاخص یازده‌گانه DSM-IV در کتاب مرجع با پرسش از نمونه‌ها در دو مرحله انجام گرفت. عوامل مرتبط شامل سن، تحصیلات، شاخص توده بدن، رده شغلی، ساعت کار روزانه، قاعدگی دردناک، مقدار خونریزی قاعدگی، شدت درد قاعدگی، انجام تمرینات ورزشی و تاهل بود. شیوع PMS در نمونه‌ها تعیین و نقش عوامل مرتبط با آزمون کای دو مورد قضاوت قرار گرفت.   نتایج: از 476 نفر از زن مورد بررسی با سنین 28/8 31، PMS در 7/67 درصد به‌دست آمد. 6/27 درصد آن‌ها PMS متوسط و شدید داشتند. شایع‌ترین شاخص سندرم پیش از قاعدگی علائم فیزیکی با 2/87 درصد، سستی و بی حالی، زود خسته شدن یا کاهش چشمگیر انرژی با 1/73 درصد و بعد اضطراب، تنش یا فشار روانی، هیجان زدگی، بی صبری یا بی قراری 6/66 درصد بود. وضعیت قاعدگی، افزایش سن، تاهل، شاخص توده بدن، عدم تمرینات منظم ورزشی و رده شغلی پایین حد علائم مستعد‌کننده PMS بود (05/0 p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence, Signs, Symptoms and Predisposing Factors of Premenstrual Syndromes in Employed Women

نویسندگان [English]

  • azita kiani asiabar
  • masoumeh heidari
  • shafighe mohammadi tabar
  • soghrat faghihzadeh
چکیده [English]

  Background: The premenstrual syndrome happens as a periodic returning of injuring alterations in physics, behavior or psychology during luteal phase of menstruation. Regarding the high prevalence of the syndrome and many diverse producing agents and lack of pertinent information in women employees in factories this survey had been done.   Materials and Methods: The cross sectional study was performed on 476 employed women .signs and symptoms of PMS regarding 11 agents of DSM-IV in references were gathered in two stages through interview. Pertaining factors included age, education, BMI, occupational rank, daytime hours of labor, painful menstruation, quantity of menstrual bleeding, severity of menstrual pain, exercise and marriage. Prevalence of PMS ascertained and relating factors were judged using Chi square test.   Results: Among 476 employed women ages 31±8.28 who were studied on PMS percentage was %7.67. % 27.6 of them were moderate to severe PMS. The most common indicator of PMS were physical signs (%87.2) fatigue and significant reduction of energy (%73.1) and anxiety, stress, agitation, restlessness(%66.6) respectively. Menstrual status, increasing age, marriage, BMI, lack of regular exercise, low rank job were the predisposing factors in PMS (p < 0.05). A significant correlation found between sexual desire and PMS (p < 0.05).   Conclusion: Prevalence of premenstrual syndrome in sample community is high and warring. Regarding the known consequences of that. Necessary efforts for its reduction is recommended.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Premenstrual syndromes
  • signs and symptoms
  • prevalence
  • predisposing factors