بررسی ریسک فاکتور‌های کانسر پستان در زنان زیر 40 سال

نویسندگان

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

  هدف: هدف از این پژوهش، بررسی ریسک فاکتورهای کانسر پستان در زنان زیر 40 سال در 10 سال اخیر (1386-1377) است.   روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی و مورد شاهدی است که گروه مورد شامل 312 خانم مبتلا به سرطان پستان زیر 40 سال با تشخیص قطعی بر مبنای آسیب‌شناسی و واجد شرایط پژوهش و گروه شاهد شامل 312 خانم زیر 40 سال مراجعه‌کننده به بیمارستان امام خمینی به علت بیماری غیر نئو پلاستیک و غیر هورمونی بودند. هردو گروه از نظر سن همگون شدند. روش جمع‌آوری داده‌ها از طریق مصاحبه و مدارک پزشکی بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده ازآزمون کای دو،تی مستقل، رگرسیون لوجستیک ونیز شاخص OR برای بررسی رابطه‌ها بود.   نتایج: ارتباط آماری معناداری بین متغیرهای وضعیت ازدواج، سابقه فامیلی سرطان پستان، سن اولین زایمان، سن منارک، پاریتی (در مولتی پاریتی بیش‌تر از نولی پاریتی)، مدت شیردهی، مصرف ocp مشاهده شد ولی بین سابقه شیردهی، سابقه سقط ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد.   نتایج آزمون تک متغیره نشان داد، در مجردین (001/0 p < ) ، (88/3 – 51/1 CI= 95 درصد) 42/2 OR =، در افراد با پاریتی 4 و بالاتر درمقایسه با نولی پارها (001/0 p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Risk Factors of Breast Cancer in Women under 40 Years

نویسندگان [English]

  • najmeh tehranian
  • farahnaz hafezipour
  • ebrahim hajizade
چکیده [English]

  Objective: The aim of the present study was to investigate risk factors for breast cancer in women under 40 years.during recent 10 years(1998-2007)   Materials and Methods: The study was a descriptive case control analysis one in Imam khomeiny hospital.Cases were 312 women under40 years with histologically confirmed, breast cancer, and controls were 312 women with same age Presenting to hospital for non-neoplastic, non-hormone-related diseases.Both groups were age matched. informations were collected using a short structured questionnaire.Data analysis was performed using Chi square- indipendant T Odda ratios (ORs) and logistic regression test analysis.   Results: There was a significant relationship with marital status, family history of breast cancer, age at first birth, and at menarche, parity, duration of breast-feeding and use of O.C.P,but history of breast-feeding and of abortion were not related. The results of Univariate logistic regression analysis were: in women never married (OR=2/42 %95CI=1/51-3/88)(P < 0/001). in women with a family history of the breast cancer (OR=7/07 %95 CI=2/95-16/99) (P < 0/001). OR=0/1 (%95CI=0/04-0/23) (P < 0/001) for women reporting menarch at the age of≥15years compared with

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast neoplasms
  • Hormonal and reproductive factors
  • Risk factors